Naujųjų laikų vadovėliai

Adolfo Šapokos “Lietuvos istorija”


 

Didžiųjų kunigaikščių monarchijos irimo ir ponų įsigalėjimo laikotarpis

sapoka

I. Kazimiero laikai (1440—1492 m.) — pereinamasis laikotarpis
1. Kazimiero išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu (1440 m.)
2. Žemaičių kunigaikštystės privilegija
3. Kazimiero išrinkimas Lenkų karaliumi ir 1447 m. privilegija
4. Kazimiero karaliavimas Lenkijoje ir jo santykiai su Lietuva
5. Lenkų karas su kryžiuočių ordinu ir 1466 m. Torno taika
6. Lietuvos santykiai su Maskva Kazimiero laikais
7. Lietuvos vidaus santykiai Kazimiero laikais
8. Kultūrinė ir ekonominė Lietuvos būklė Kazimiero laikais
9. Kazimiero asmuo ir jo šeima

II. Lietuvos ir Lenkijos artėjimo laikai

1. Aleksandro (1492—1506 m.) išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu
2. Lietuvos santykiai su Maskva Aleksandro laikais
3. Lietuvos santykiai su Lenkija Aleksandro laikais
4. Ponų tarybos įsigalėjimas ir seimai
5. Aleksandro asmuo ir jo mirtis
6. Zigmantas II (1506—1548 m.) ir jo karai su Maskva
7. Prūsijos ordino sekuliarizacija (1525 m.)
8. Zigmanto II valdymo pabaiga ir jo žmona Bona
9. Zigmantas Augustas — didysis Lietuvos kunigaikštis (1544-1548—1572 m.)
10. Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaitės vedybos ir konfliktas dėl jos su lenkais
11. Livonijos prijungimas
12. Karai su Maskva Zigmanto Augusto laikais
13. Santykiai su Lenkija ir 1569 m. Liublino unijos aktas
14. Zigmanto Augusto valdymo pabaiga ir mirtis

Lietuvos vidaus santykiai XVI a.
I . Valstybinė Lietuvos santvarka XVI a.
1. Krašto valdymo aparatas iki XVI a. antrosios pusės
2. Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m.
3. Lietuvos įstatymai ir Statutas
4. Lietuvos apsaugos organizacija XVI amžiuje

II. Visuomeninė ir ekonominė Lietuvos santvarka XVI amžiuje
1. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės luomai
2. Valstybės ūkis XVI amžiuje
3. Žemės reforma XVI a. — valakų sistema

III. Kultūriniai ir tikybiniai santykiai XVI amžiuje
1. Švietimas ir tautiškas susipratimas
2. Protestantizmas Lietuvoje
3. Jėzuitai Lietuvoje

Ponų ir bajorijos viešpatavimo laikotarpis

Lietuvos valstybės buitis ir santvarka, išmirus Gediminaičiams

1. Liublino unijos atneštieji naujoviškumai
2. Centro valdžia
3. Provincijų valdomieji organai
4. Įstatymų leidžiamasis organas — seimas
5. Kariuomenė
6. Iždas
7. Bajoriškosios laisvės ir Lietuvos valstybės vadai po unijos

Periodas kovos dėl valstybinio Lietuvos savarankiškumo

1. Pirmasis tarpuvaldis (1572—1573 m.)
2. Pirmoji elekcija ir Henrikas Valua (1573—1574 m.)
3. Tarpuvaldis ir Stepono Batoro (1576—1586 m.) elekcija
4. Stepono Batoro asmuo
5. Stepono Batoro karai su Maskva
6. Lietuvos vidaus gyvenimas Stepono Batoro laikais
7. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas (1581 m.)
8. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis

Lietuvos ir Lenkijos bajorijos susigyvenimo laikotarpis

I. Valstybė Vazų dinastijos laikais (1588—1668 m.)
a. Zigmanto Vazos laikai (1588—1632 m.)
1. Zigmanto Vazos elekcija ir naujasis Lietuvos Statutas
2. Zigmantas Vaza ir jo valdymas
3. 1606—1608 m. maištas (rokošas)
4. Bažnytinė Brastos unija (1596 m.)
5. Karai su Švedais dėl Livonijos
6. Lietuvos karo ir politikos vadai Zigmanto Vazos laikais
7. Didžioji Maskvos suirutė ir karai su Maskva
8. Zigmanto Vazos valdymo charakteristika

b. Vladislovo Vazos laikai (1632—1648 m.)
9. Vladislovo asmuo ir elekcija
10. Karas su Maskva ir Palianovos taika
11. Santykiai su Švedais Vladislovo laikais
12. Ramusis Vladislovo valdymo periodas
13. Ukraina ir kazokai

c. Jono Kazimiero laikai (1648—1668 m.)
14. Jonas Kazimieras ir jo elekcija
15. Pradžia 1654—1667 m. karo su Maskva
16. Karas su Švedais ir Kėdainių sutartis
17. Pabaiga karo su Maskva ir Andrusavos taika (1667 m.)
18. Jono Kazimiero valdymo pabaiga ir abdikacija

II. XVII amžius — pereinamasis laikotarpis
1. Valstybinio Lietuvos gyvenimo pakitimas
2. Lietuvos sienos Vazų laikais
3. Ekonominis gyvenimas Vazų laikais
4. Tikybiniai santykiai Vazų laikais
5. Švietimo reikalai ir katalikų mokyklos XVII a.
6. Kitatikių mokyklos
7. XVII a. mokyklose mokomieji dalykai
8. Kunigų ruošiamosios įstaigos
9. Lietuvių rašliavos pradžia Didžiojoje Lietuvoje
10. Lietuvos visuomenė XVII a.
11. Lietuvos ir Lenkijos valstybinės santvarkos blogybės; „aukso laisvė”

Bendrojo sugyvenimo su Lenkija laikotarpis
I. Valstybės pakrikimo laikai
1. Laikotarpio charakteristika

a. Dviejų saviškių karalių laikai (1669—1696 m.)
2. Mykolas K. Višniaveckis (1669—1673 m.) ir jo elekcija
3. Mykolo Višniaveckio valdymas ir mirtis
4. Lietuva M. Višniaveckio laikais
5. Jono Sobieskio (1674—1696 m.) elekcija
6. Jono Sobieskio politiniai planai ir jo valdymas
7. Lietuva Jono Sobieskio laikais
8. Sapiegų konfliktas su Vilniaus vyskupu Bžostausku

b. Saksų dinastijos laikai (1697—1763 m.)
9. Augustas II (1697—1733 m.) ir jo elekcija
10. Lietuva Augusto II elekcijos metu
11. Lietuvos ir Lenkijos „teisių sulyginimo įstatymas” (coae quatio iurium, — 1697 m.)
12. Lenkų kalbos įvedimas Lietuvos teismuose
13. Augustas II ir jo politiniai siekimai
14. Tolimesnės Lietuvos bajorijos kovos su Sapiegomis ir 1700 m. Valkininkų konfederacija
15. Švedų antplūdis ir karas su jais
16. Stanislovo Leščinskio išrinkimas karalium ir karo pabaiga
17. Augusto II grįžimas į sostą
18. 1717 m. „nebylys seimas”
19. Karų padariniai Lietuvos ūkiui ir maras (1708—1711 m.)
20. XVIII a. pradžios karų padariniai Lietuvos valstybės gyvenimui
21. Augusto II valdymo pabaiga
22. Augustas III — svetimųjų pastatytasis karalius
23. Augusto III laikų valstybė
24. Kotryna II ir Čartoriskių sustiprėjimas

II. Reformų bandymų laikotarpis
1. Europa XVIII amžiuje
2. Respublika XVIII amžiuje
3. Stanislovo Augusto išrinkimas ir tarpuvaldžio kovos
4. Čartoriskių reformos
5. Radomo konfederacija ir Čartoriskių reformų apkarpymas
6. Baro konfederacija ir pirmasis Respublikos žemių padalinimas
7. Padalinimo patvirtinimas 1773—1775 m. seime
8. Valstybės perorganizavimas 1773—1775 m. seime
9. Nuolatinės Tarybos periodo reikšmė Lietuvai

III. Kultūrinė ir ekonominė būklė XVIII a. gale
1. Jėzuitų ordino panaikinimas ir Edukacinės Komisijos įkūrimas (1773 m.)
2. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais
3. Socialinis Lietuvos gyvenimas XVIII a. gale
4. Ekonominio gyvenimo kėlimas
5. Antanas Tizenhauzas, jo darbai ir nepasisekimai

IV. Paskutiniai reformų bandymai ir nepriklausomybės galas
1. Valstybė po pirmojo padalinimo iki reformuojamojo seimo
2. Ketverių metų (1788—1792) seimas
3. Ketverių metų seimo reformos
4. Reformos ir Lietuvos valstybės reikalai
5. Targovicos konfederacija (1792—1793 m.)
6. Antrasis Respublikos padalinimas (1793 m.)
7. Valstybės santvarka po II padalinimo
8. Kosciuškos sukilimas (1794 m.) ir nepriklausomybės galas

Lietuva rusų valdžioje

Senųjų tradicijų likvidavimo laikotarpis
I. Lietuva pirmoje XIX a. pusėje
1. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos žemių likimas istorijos būvyje
2. Rusų įvestoji tvarka
3. Napoleono karai ir sumanymas atgaivinti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją
4. Užnemunė Prūsų valdžioje ir Lenkų karalystėje
5. Vilniaus universitetas ir Lietuvos švietimo reikalai XIX a. pradžioje
6. Tautiškasis Žemaičių bajorų sąjūdis XIX am. pradžioje
7. Valstiečių klausimas XIX a. pradžioje
8. 1831 m. sukilimas
9. Baudžiavos panaikinimas
10. 1863 m. sukilimas

II. Lietuvos rusinimas
1. Rusų valdžios pažiūros į Lietuvą ir rusinimo politika
2. Galutinis baudžiavos panaikinimas ir valstiečių būklės sutvarkymas
3. Krašto valdymo reformos panaikinus baudžiavą
4. Užnemunė po 1863 m. sukilimo
5. Rusinimas per mokyklas
6. Gimnazijos
7. Mokyklos Užnemunėje
8. Lietuviškosios spaudos uždraudimas
9. Bažnyčios ir religinio gyvenimo suvaržymas
10. Blaivybės brolijos ir jų uždraudimas
11. Rusų kolonizacija Lietuvoje

Tautiškasis atgimimas
1. Naujoji gadynė
2. Tautiškojo sąjūdžio pradžia
3. Kova dėl lietuviškosios spaudos
4. Slaptoji periodinė lietuvių spauda ir jos programa
5. Kova su Lietuvos rusinimu ir pravoslavinimu
6. Tautiškas susipratimas gimnazijose ir kunigų seminarijose
7. Spaudos draudimo panaikinimas (1904 m.)
8. 1905 m. revoliucija ir Didysis Vilniaus Seimas
9. Lietuviai Rusijos Dūmoje
10. Tautos švietimo darbai po 1905 m.
11. Tautiškojo sąjūdžio santykiai su nutautusia bajorija
12. Kovos dėl lietuviškų pamaldų bažnyčiose
13. Mūsų kaimo būklė prieš didįjį karą

Naujųjų amžių istorija 9 klasė


Naujųjų amžių istorija 9 vadovėlis 1

Didžioji Prancūzijos revoliucija. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimas

1. Absoliutizmo krizė
2. Revoliucijos pradžia
3. Nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos
4. Jakobinų diktatūra
5. Prancūzija Direktorijos metais
6. Švietimo kultūra Lietuvoje
7. Lenkijos-Lietuvos valstybės likvidavimas

Europa ir Lietuva Napoleono epochoje

8. Konsulatas ir imperija Prancūzijoje
9. Napoleono karai
10. Lietuva Rusijos Imperijoje 1795-1814 m.
11. Napoleono imperijos žlugimas
12. Vienos kongresas

Pramonės perversmas

13. Pokyčiai Europoje
14. Pramonės perversmas Anglijoje ir jo įtaka Europai
15. Pokyčiai visuomenėje

Modernios politinės sistemos formavimasis XIX a.

16. Politinės srovės ir socialinės XIX a. teorijos
17. Revoliuciniai sąjūdžiai
18. Partijų atsiradimas. Parlamentarizmas
19. Darbininkų judėjimas

Naujasis pasaulis: JAV ir Lotynų Amerika

20. JAV pilietinio karo išvakarėse
21. JAV pilietinis karas (1861-1865m.)
22. JAV ekonominės ir politinės galios augimas
23. Lotynų Amerikos išsivadavimas

Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1815-1864m.

24. Visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. pr.
25. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. vid.
26. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą

Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis

27. Tautų pavasaris
28. Vokietijos suvienijimas
29. Italijos kelias į susivienijimą
30. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos
31. Tautos Rusijos imperijoje
32. Žydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas
33. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. pab.
34. Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. pab.
35. Lietuvių tautinis sąjūdis XIXa. pab.

Imperializmo epocha

36. Pasaulio pasidalijimas
37. Prieštaravimai Europoje ir karinės sąjungos

Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos valstybės atkūrimas

38. Pirmojo pasaulinio karo pradžia
39. Karo frontai 1914-1917 m.
40. Lietuva vokiečių okupacijos metais
41. Rusija 1917 m.
42. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę
43. Nuo Bresto taikos iki Kompjeno paliaubų
44. Karo padariniai ir Versalio taika

Visuomenė ir kultūra XIX a. pr.- XX a. pr.

45. Mokslo ir technikos pažanga
46. Meno raida
47. Buities ir tradicijų pokyčiai
48. Kultūros ir mokslo sąjudis XX a. pr.

Naujųjų amžių istorija 8 klasė


naujųjų amžių istorija 8 klasė vadovėlis

0. Įvadas

Anglijos revoliucija

§  1. Anglijos politinė ir ekonominė padėtis XVII a. pirmoje pusėje
§  2. Anglijos revoliucijos priežastys. Pilietinis karas
§  3. Respublika ir protektoratas. Monarchijos atkūrimas. 1688 m. valstybės perversmas

Švietimo amžius ir „apšviestasis absoliutizmas“

§  4. Švietimo amžius. Anglų ir vokiečių švietėjai
§  5. Prancūzų švietėjai. „Apšviestasis absoliutizmas

Anglija XVIII a. —XIX a. pirmoje pusėje

§  6. Monarchijos įsitvirtinimas Anglijoje
§  7. Pramonės perversmas Anglijoje
§  8. Anglijos vidaus ir užsienio politika XIX a. pirmoje pusėje

Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas

§ 9. Europiečių kolonizacija Šiaurės Amerikoje
§ 10. Anglų kolonijų Šiaurės Amerikoje politinė ir ūkio padėtis XVIII a. viduryje. „Nepriklausomybės deklaracija
§ 11. JAV nepriklausomybės karas. Konstitucijos priėmimas

Jungtinių Amerikos Valstijų raida XIX amžiuje

§ 12. JAV politinė ir ūkio raida XVIII a. pabaigoje—XIX a. pirmoje pusėje
§ 13. JAV teritorijos plėtimasis. Kova su vergija
§ 14. Pilietinis karas. Šiaurės pergalė

Prūsijos valstybės kūrimasis XVII—XVIII amžiuje

§ 15. Prūsijos valstybes iškilimas XVII—XVIII a.
§ 16. Frydricho II vidaus ir užsienio politika

Rusija XVII—XVIII amžiuje

§ 17. Rusijos politinė ir ekonominė raida XVII a.
§ 18. Rusijos užsienio politika ir nukariavimai XVII a.
§ 19. Rusija Petro I valdymo metais
§ 20. Rusijos vidaus ir užsienio politika XVIII a. antroje pusėje

Prancūzijos didžioji revoliucija

§ 21. Revoliucijos priežastys
§ 22. Revoliucijos pradžia
§ 23. Monarchijos nuvertimas ir respublikos paskelbimas
§ 24. Jakobinų diktatūra ir jos žlugimas

Prancūzija ir Europa Napoleono Bonaparto epochoje

§ 25. Prancūzija direktorijos ir konsulato metais
§ 26. Prancūzijos vidaus ir užsienio politika imperijos metais
§ 27. Napoleono I imperijos žlugimas

Reakcija Europoje

§ 28. Vienos kongresas
§ 29. Revoliucijos Europoje 3-o dešimtmečio pradžioje

Savarankiškų valstybių susikūrimas Pietų ir Centrinėje Amerikoje

§ 30. Ispanų ir portugalų kolonijos Pietų ir Centrinėje Amerikoje
§ 31. Nepriklausomų valstybių susikūrimas Lotynų Amerikoje

Darbininkų judėjimo prielaidos. XIX a. pirmos pusės socializmo teorijos. Marksizmo atsiradimas
§ 32. Darbininkija ir socializmo teorijos Europoje XIX a  pirmoje pusėje
§ 33. Marksizmo atsiradimas

1848-1849 m. revoliucijos Europoje

§ 34. 1848 m. Prancūzijos revoliucija
§ 35. 1848-1849 m. revoliucijos Vokietijoje, Italijoje ir Austrijos imperijoje

Italijos ir Vokietijos tautinių valstybių susikūrimas

§ 36. Italijos suvienijimas
§ 37. Vokietijos suvienijimas „geležimi ir krauju”

Rusija XIX amžiuje

§ 38. Rusijos vidaus politika XIX a. pirmoje pusėje
§ 39. Rusijos karai ir teritorijos plėtimas
§ 40. XIX a. 7-8-o dešimtmečio reformos Rusijoje

Azijos ir Afrikos šalys XVII—XIX amžiuje

§ 41.Europiečių skverbimasis Aziją ir Afriką. Anglija užgrobia Indiją
§ 42. Kinija ir Japonija XVII—XIX a. Afrika ir juodaodžių prekyba

Europos materialinė ir dvasinė kultūra XIX amžiuje

§ 43. Europiečių gyvenimo pokyčiai XIX a.
§ 44. Švietimo ir meno raida Europoje XIX a.

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums