Naujųjų laikų istorinės datos

Puslapyje pateiktos visos naujųjų laikų istorinės datos pagal įvykių eiga.

1748 – Š. Monteskjė ,,Apie įstatymų dvasią“ – veikalas, kuriame išdėstytas trijų valdžių principas.
1765-1775 – K. Donelaitis. „Metai“. Lietuvių grožinės literatūros pradžia.
1772 – Pirmas ATR padalijimas
1773 – Panaikintas Jėzuitų ordinas. Įsteigta Edukacinė komisija
1776 liepos 4 – JAV nepriklausomybės deklaracija – dokumentas, kuriuo buvo paskelbta, jog buvusios britų kolonijos tampa nepriklausomomis
1776 – A. Smito ,,Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas“
1781 – Vilniaus universitetas perorganizuotas į LDK Vyriausiąją mokyklą.
1788-1792 – Ketverių metų seimas.
1789 liepos 14d. – Bastilijos užėmimas
1789 rugpjūčio 26d. – „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija“
1791 – Gegužės 3 konstitucija, įtvirtinusi pagrindines švietimo epochos politines idėjas, įvedusi Konstitucinę monarchiją ATR.
1791 – JAV Teisių bilis – JAV piliečių teises apibrėžiantis dokumentas.
1792 rugpjūčio 10d. – Monarchijos nuvertimas
1792 rugsėjo 22d. – Respublikos paskelbimas
1793 sausio 21d. – Liudviko XVI giljotinavimas
1793 – Antrasis ATR valstybės padalijimas
1793 birželis – 1794 liepa – Jakobinų diktatūra.
1794 – T. Kosčiuškos sukilimas
1795 – Trečiasis ATR padalijimas
1797 – ATR panaikinimo paktas pasirašytas tarp Rusijos, Prūsijos, Austrijos, kuriuo buvo įtvirtintas ATR valstybės likvidavimas.
1795-1799 – Prancūzijos direktorijos valdymas.
1799-1804 – Prancūzijos Konsulatas
1803 – VU pavadintas Vilniaus imperatoriškuoju universitetu
1804 – Prancūzijos civilinis kodeksas – Napoleono paskelbtas pirmasis pasaulyje civilinės teisės normų rinkinys.
1805 – Trafalgaro mūšis, Austerlico mūšis
1806 – Reino sąjunga.
1807 – Tilžės taika. Sudaryta Varšuvos kunigaikštystė, į kurios sudėti įėjo Užnemunė.
1812 – Masonų organizacija Lietuvoje
1812– Napoleono žygis į Rusiją.
1813 – Leipcigo mūšis.
1814-1815 – Vienos kongresas
1815 – Vaterlo mūšis
1815 – Įkurta Lenkijos karalystė, į kurios sudėti įėjo Užnemunė (priklausė Rusijai).
1815 – sukuriama Vokietijos sąjunga
1817–1822 – Subravčų draugija
1817–1823 – Filomatų draugija
1817-1823 – slaptų studentų organizacijų veikla
1820–1823 – Filaretų draugija
1822 – caras uždraudė ložes, draugijas
1822 – Daukanto „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“
1826 – rusai laimi prieš persus
1827 – rusai laimi prieš turkus
1829 – Stanevičiaus „Dainos Žemaičių“
1830-1831 – sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje
1832 – Nikolajaus I įsakas dėl Vilniaus universiteto uždarymo
1840 – Lietuvos Statuto panaikinimas. Lietuvoje įsigaliojo Rusijos įstatymai
1841 – T. Narbuto ,,Lietuvos istorija” – daugiatomis Lietuvos istorijos veikalas lenkų kalba, parašytas romantizmo įtakoje
1845 – M. Valančius paskiriamas Varnių dvasinės seminarijos rektoriumi
1848 – Nacionalinis susirinkimas – nepavyko suvienyti Vokietijos
1848 – K. Markso ir F. Engelso “Komunistų partijos manifestas
1849 – Roma tampa Respublika
1850 – atnaujinta Vokietijos sąjunga
1853 – rusai pralaimi prieš turkus dėl Krymo
1855 – Lietuvos archeologijos komisija (būrė intelektualus)
1856 – Aleksandras II ateina į valdžią
1858 – Rumunijos autonomija
1858-1864 – blaivybės brolijų veikla Lietuvoje
1859 – įstatymas leidžiantis rusų žydam gyventi kitose gubernijose
1859 – išvaduota Lombardija ir Milanas
1859 – Prancūzijos ir Pjemonto karas prieš Austriją
1860 – D. Garibaldis perima Sicilija ir Neapolį
1860 – rusų žemės pasiekia Ramųjį vandenyną
1861 – pirmas Italijos parlamentas
1861 – Vasario manifestas – caro Aleksandro II paskelbtas baudžiavos panaikinimo dokumentas.
1862 – O. Bismarkas paskirtas ministru pirmininku
1862 – Prūsijos kancleriu paskiriamas Oto fon Bismarkas
1863-1864 – sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje
1864 – rusai įsitvirtina Kaspijos jūros pakrantėj
1864 – Vilniaus dujų fabrikas
1864 – Vokietijos ir Danijos karas
1864-1904 – uždrausta spausdinti ir įvežti lietuviškas knygas lotynišku raidynu
1866 – Prūsijos ir Austrijos karas
1867 – Austrijos-Vengrijos sukūrimas
1867 – Vengrija gauna Austrijos autonomiją
1868 – masinės emigracijos iš Lietuvos į Vakarų Europos ir Amerikos šalis pradžia
1870 – galutinis Italijos susivienijimas
1870 – prijungta Roma prie Italijos
1870 – Prūsijos ir Prancūzijos karas, Prancūzija paskelbiama Respublika
1870 – Vokietijos ir Prancūzijos karas
1871 – Prancūzija kapituliuoja, sukurta Vokietijos imperija
1871 – Prancūzijos kapituliacija, Vokietijos imperijos paskelbimas
1872 – Panevėžyje įsteigtos mokytojų seminarijos
1875 – nutiestas Sueco kanalas, kolonijinė ekspancija į Afriką
1878 – Rumunijos nepriklausomybė
1878 – Serbija ir Bulgarija nepriklausomos
1879 – Trilypės sąjungos susikūrimas (Austrija-Vengrija ir Vokietija)
1881 – „Sionų mylėtojų“ organizacijos Rusijoje
1881 – nuo „narodnikų“ bombos miršta Aleksandras II
1882 – Italija prisijungė Trilypės sąjungos
1883-1886 – ėjo laikraštis „Aušra“
1883 – Rumunija prisijungė prie Trilypės sąjungos (vėliau dar kelios kitos šalys)
1885 – katalikų žemės pirkimo ribojimas (max 61 ha)
1889-1905 – ėjo laikraštis „Varpas“
1890 – „Ūkininkas“ – kaimui skirtas laikraštis
1890 – Žemaičių ir Lietuvių apžvalga
1891 – slaptas sutarties (pagalbos karo atveju) ruošimas tarp Rusijos ir Prancūzijos
1892 – telefono linija Palanga – Rietavas (Oginskių nuopelnas), pirmoji Lietuvos elektrinė Rietave
1893 – Kražių bažnyčios gynimas
1893 – japonai sutriuškina kinus; netrukus Japonija praranda vos tik įgautas protektoratines teises (rusų dėka)
1894 – viešai įsigalioja sutartis tarp Prancūzijos ir Rusijos
1894-1897 – „Sietyno“ draugija platino kontrabandines knygas
1895 – Kubos ir Filipinų sukilimas prieš ispanus (paremtas JAV)
1896 – Lietuvoje susikūrė pirmoji partija – Lietuvos socialdemokratų
1897 – Bazelio kongresas (nutarimas leidžiantis įkurti žydų valstybę Palestinoj)
1898 – V. Kudirkos ,,Tautiška giesmė” – Kudirkos sukurta giesmė, tapusi Lietuvos valstybės himnu
1898 – JAV ir Ispanijos karas
1899 – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“
1900 – „boksininkų“ sukilimas Kinijoje
1902 – įsteigta Lietuvos demokratų partija
1902 – Anglija užkariauja Transvalį ir kitas būrų teritorijas Pietų Afrikoje
1902 – Japonijos ir Anglijos sutartis karo metu padėti viena kitai
1903 – sukurta Rusijos socialdemokratų darbininkų partija
1904 – lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas
1904 – “Santarvės” (“Entente cordiale”) sutartis tarp Prancūzijos ir Anglijos
1904 – rusai pralaimi Japonijai
1905 – LKDP (Lietuvos krikščionių demokratų partija)
1905 – lietuvių suvažiavimas Vilniuje (Didysis Vilniaus seimas)
1905 – pirmoji Maroko (Tanžero) krizė
1905 – Spalio manifestas – Caro Nikolajaus II paskelbtas manifestas, leidžiantis sušaukti Dūmą, kurti įvairias organizacijas.
1905 – žemės ūkio reforma Rusijoje
1907 – Sutartis tarp Anglijos ir Rusijos, abi šalys apribojo savo įtakos sferas ir išsprendė nesutarimus Azijoje. Antantės bloko sudarymas.
1909 – iš Kapo žemės, Transvalio, Oranžo respublikų sukuriama Pietų Afrikos Respublika
1911 – antroji Maroko (Agadiro) krizė
1912-1913 – Balkanų karai
1914 06 28 – Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinio Ferdinando nužudymas Sarajeve (pretekstas)
1914 08 01 – Pirmojo pasaulinio karo pradžia
1914 08 01 – Pirmojo pasaulinio karo pradžia
1915m. – Italija įstoją į karą Antantės pusėje
1917 rugsėjo 18-22 – lietuvių konferencija Vilniuje nutaria atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę
1917 12 11 – Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją dėl amžinų, tvirtų sąjunginių ryšių su Vokietija
1917 – JAV įstoja į karą prieš Vokietiją
1917 – „Vasario“ revoliucija Rusijoje
1917 11 07 – bolševikų perveresmas Rusijoje
1918 01 – JAV prezidentas V. Vilsonas paskelbia taikos planą
1918 02 16 – Lietuvos Taryba paskelbia Lietuvos nepriklausomybės aktą
1918 03 03 – Bresto (Brest Litovsko) taika – separatinė Rusijos taika su Vokietija
1918 03 23 – Vokietija, remdamasi 1917m. gruodžio 11d. deklaracija, pripažįsta Lietuvą nepriklausoma valstybe
1918 07 13 – Viurtenbergo hercogas Vilhelmas fon Urachas išrinktas Lietuvos karaliumi
1918 lapkritis – Lietuvos Laikinoji konstitucija
1918 11 03 – revoliucija Vokietijoje
1918 11 11 – sudaryta pirmoji Lietuvos Vyriausybė
1918 11 11 – Vokietija pasirašo (Kompjeno; Vakarų fronto) paliaubų sutartį
1919 01-06 – Paryžiaus taikos konferencija:
1919 06 28 – Versalio taikos sutartis (Vokietija)
1919 09 10 – Sen Žermeno sutartis (Austrija)
1919 11 27 – Neji sutartis (Bulgarija)
1920 06 04 – Trianono sutartis (Vengrija)
1920 08 10 – Sevro taikos sutartis (Turkija)

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2019 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: