Naujausiųjų laikų istorinės asmenybės

Puslapyje pateiktos visos naujausiųjų laikų istorinės asmenybės pagal gimimo metus.

Dėmesio! Šis puslapis yra nebaigtas. Prisidėk prie tinklalapio kūrimo ir Tu!

Ž. Klemanso (1841-1929) – Prancūzijos prezidentas Paryžiaus Taikos konferencijos metu, 4 Tarybos narys.

Paulius fon Hindenburgas (1847-1934) – politikas, antrasis Veimaro Respublikos preidentas, 1933 m. paskyręs A. Hitlerį Reichskancleriu.

V. Vilsonas (1856-1924) – JAV prezidentas I pasaulinio karo metu, atstovavo šalį Paryžiaus taikos konferencijoje, pasiūlė Taikos programą, įkurti Tautų Sąjungą.

Vilhelmas II (1859-1941) – paskutinis Vokietijos imperatorius, valdė šalį Pirmojo pasaulinio karo metu. Priverstas atsistatydinti.

D. Loidas Džordžas (1863-1945) – Didžiosios Britanijos premjeras I pasaulinio karo ir Paryžiaus taikos konferencijos metu, 4 Tarybos narys.

Liucijanas Želigovskis (1865-1947) – Lenkijos karo veikėjas, generolas.

Kazys Grinius (1866-1950) – Lietuvos Steigiamojo Seimo metu- Lietuvos Ministras – pirmininkas, Lietuvos prezidentas 1926m.

Juzefas Pilsudskis (1867-1935) – Lenkijos revoliucinis ir valstybės politinis veikėjas, Lenkijos maršalas, 1926–1935 m. diktatorius.

Nikolajus II (1868-1918) – paskutinis Rusijos caras, atsisakęs sosto. Bolševikų kartu su šeima nužudytas 1918 m.

Viktoras Emanuelis III (1869-1946) – trečiasis suvienytos Italijos karalius, po fašistų žygio į Romą Musoliniui leido suformuoti vyriausybę

A. Kornilovas – (1870-1918) rusų kontrrevoliucionierius, kazokų karininko sūnus.

Vladimiras Iljičius Leninas – (1870-1924) Rusijos revoliucionierius, Bolševikų partijos lyderis, Tarybų Sąjungos įkūrėjas ir pirmasis Tarybų Sąjungos premjeras, taip pat leninizmo ideologijos pradininkas.

Antonas Denikinas – (1872-1947) Rusijos karinis veikėjas, generolas leitenantas, kontrrevoliucionerius

Aleksandras Kolčiakas – (1874–1920) Rusijos karinis veikėjas, admirolas (1917 m.).

A. Smetona (1874-1944) – lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, kalbininkas, pirmas Lietuvos prezidentas, Lietuvos diktatorius 1926-1940 m.

Josifas Stalinas (1878-1953) – SSRS diktatorius, ,,gensekas“ 1924 – 1953 m., GULAG‘o sistemos, kolektyvizacijos, penkmečių bei industrializacijos SSRS autorius. Lietuvos sovietinės okupacijos iniciatorius. Įtraukė SSRS į Šaltąjį karą.

L. Trockis (1879-1940) – Rusijos bolševikų veikėjas, Užsienio reikalų komisaras, pagrindinis Brest Litovsko taikos derybų derybininkas iš Rusijos pusės.

Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880 – 1935) – Lietuvos ir tarptautinis politinis veikėjas, aktyvus Lietuvių tautinio sąjūdžio dalyvis, publicistas, redaktorius, vienas iš Lietuvos komunistų partijos įkūrėjų ir lyderių

Mustafa Kemalis Atatiurkas (1881 m. – 1938 m.) – Turkijos Respublikos įkūrėjas bei pirmasis jos prezidentas, valdė 1923–1938 m. Po pirmojo pasaulinio karo vadovavo Kemalio revoliucijai, nuvertusiai sultono valdžią, vėliau kariavo su Graikija, nepritardamas Turkijos teritorijos dalies perdavimui graikams pagal Sevro taikos sutartį.

Mykolas Sleževičius (1882-1939) – Lietuvos teisininkas, advokatas, politinis, valstybės ir visuomenės veikėjas.

Franklinas Ruzveltas (1882-1945) – JAV prezidentas 1932- 1945m. ,,Naujojo kurso“ autorius; paskelbė lendlizo įstatymą.

A. Voldemaras (1883-1942) – Lietuvos dešiniosios pakraipos politikas, Tautininkų partijos narys, pirmasis Lietuvos Laikinosios Vyriausybės premjeras.

Benitas Musolinis (1883-1945) – Italijos diktatorius 1922- 1944 m., fašizmo ideologas ir vadovas. Įtraukė Italiją į Antrą pasaulinį karą.

Aleksandras Stulginskis (1885-1969) – Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas, Respublikos prezidentas 1923- 1926m.

Paulas Jozefas Gebelsas (1897-1945) – VNSPD veteranas, Vokietijos liaudies švietimo ir propagandos ministras (1933–1945 m.), NSDAP Reicho propagandos skyriaus vadovas (1930–1945 m.).

Adolfas Hitleris (1889-1945) – Vokietijos diktatorius 1933- 1945 m., nacionalsocializmo ideologas ir vadovas. Sukėlė Antrąjį pasaulinį karą. Įsakė vykdyti holokaustą.

 

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2020 Istorijai.lt

Pranešti klaidą

Pažymėtos klaidos tekstas: