Istorijos egzamino vaizdinė medžiaga

Šiame puslapyje pateiktos 2019-2010 n. istorijos egzaminų karikatūros, nuotraukos (su architektūros stiliais, asmenybėmis), paveikslai, miniatiūros ir pan. vaizdinė medžiaga.
 
Neįtrauktos nuotraukos:
 • pateikiančios statistikos duomenis (pvz. 2012 VBE);
 • pakartotinių ir bandomųjų egzaminų vaizdinė medžiaga;
 • iš programos išimtos, senovės istoriją vaizduojančios karikatūros;

2020


 

 

 


2019


Žako Lui Davido paveikslas „Marato mirtis“
Žako Lui Davido paveikslas „Marato mirtis“

08. Kurį Prancūzijos istorijos laikotarpį atspindi Žako Lui Davido paveikslas „Marato mirtis“?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

karikatūra „Pudingas pavojuje“, 1805 m.
karikatūra „Pudingas pavojuje“, 1805 m.
12. Kurios valstybės, pavaizduotos 1805 m. karikatūroje „Pudingas pavojuje“, dalijasi įtakos sferomis?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 m. VBE 23 testinio klausimo karikatūra 'Man skaudės labiau negu tau', 1962 m.
‘Man skaudės labiau negu tau’, 1962 m.

23. Kokia pagrindinė 1962 m. karikatūros „Man skaudės labiau negu tau“ mintis?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 m. VBE %C5%A1altini%C5%B3 dalies miniati%C5%ABra su Karaliumi Henriku IV

D šaltinis (Karalius Henrikas IV (miniatiūros viduryje) prašo Kliuni abatą Hugoną ir markgrafienę Matildą Toskanietę užtarti jį prieš popiežių)

 • 30. Nurodykite politinę ir religinę priežastis, kodėl karalius Henrikas IV prašo užtarti jį prieš popiežių (D šaltinis). (2 taškai)
  Atsakymas: Politinė – norėjo susigrąžinti kunigaikščių paklusnumą. Religinė – norėjo, kad būtų panaikintas jo atskyrimas nuo bažnyčios / panaikinta jo ekskomunikacija.
 • 31. Paaiškinkite, kaip kiekviename šaltinyje (A, B, C ir D) atsispindi krikščionybės svarba viduramžių politiniame gyvenime. (4 taškai)
  Atsakymas: D šaltinis – popiežiaus galia buvo pasiekusi aukščiausią įtaką politiniame gyvenime. Jo sprendimams turėjo paklusti pasaulietinė valdžia.

 

 

 

 


 

2019 m. VBE šaltinių dalies Vincento Smakausko paveikslas, skirtas Vilniaus universiteto įsteigimui

C šaltinis (Vincento Smakausko paveikslas, skirtas Vilniaus akademijos (universiteto) įsteigimui)

 • 36. Įvardykite paveikslo centre pavaizduotą valdovą. Paaiškinkite, kodėl žmonės džiaugsmingai sutinka žinią apie universiteto įkūrimą (2 taškai)
  Atsakymas: Valdovas – Steponas Batoras Paaiškinimas – žmonės suvokė mokslo būtinybė ir svarbą valstybės gyvenime. 
 • 37. Kokią įtaką Vilniaus universiteto įkūrimas padarė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės švietimo ir kultūros raidai? (2 taškai)
  Atsakymas: Švietimo – gyventojai galėjo išsimokslinti ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Kultūros – universitetas tapo kultūros židiniu. Jame buvo leidžiamos ir kaupiamos knygos, dėstytojai ir studentai skleidė kultūros vertybes visuomenėje.

 

 

 

 


2019 VBE D 1956 m. karikatūra 'Dresuotojo Chruščiovo problema'

D šaltinis (1956 m. karikatūra „Dresuotojo Chruščiovo problema“)

  • 53. Nurodykite tris karikatūroje atsispindinčias mintis. (3 taškai)
   Galimi atsakymai: Prievartos naudojimas; Laisvių ir teisių apribojimas; Nepaklususiųjų sistemai slopinimas; Priklausomybė nuo Sovietų Sąjungos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018


2018 m. VBE 9 testinio klausimo karikat%C5%ABra nepaken%C4%8Diamas vaikas09. Kokia yra Džono Tenijelio 1890 m. karikatūros „Nepakenčiamas vaikas“ pagrindinė mintis?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 m. VBE 19 testinio klausimo karikat%C5%ABra Did%C5%BEiajame Europos kelyje

19. 1938 m. SSRS nupieštos karikatūros „Didžiajame Europos kelyje“ pagrindinė mintis yra parodyti Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 m. VBE 25 testinio klausimo Jono Varno lito siejimo su euru karikat%C5%ABra

25. Koks Lietuvos istorijos raidos etapas pavaizduotas Jono Varno 2002 m. karikatūroje?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 VBE D %C5%A1altinis 1939 m. karikat%C5%ABra Aviacijos gadyn%C4%97j

D šaltinis (1939 m. karikatūra „Aviacijos gadynėj“)

 • 43. Įvardykite įvykį, po kurio Lietuvos spaudoje pasirodė pateikta karikatūra. Nurodykite dvi joje išreikštas mintis. (3 taškai)
  Atsakymas: Įvykis – SSRS ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties pasirašymas.
  1. Vilniaus ir Vilniaus krašto grąžinimas Lietuvai.
  2. Visuomenės džiaugsminga reakcija į Vilniaus atgavimą.

 

 

 

 

 

 

 

 


2018 VBE C %C5%A1altinis 1939 m. karikat%C5%ABra Pasimatymas

C šaltinis (Deivido Lou 1939 m. rugsėjo 20 d. karikatūra „Pasimatymas“)

  • 48. Įvardykite įvykį, kuris paskatino autorių nupiešti karikatūrą. (1 taškas)
   Galimi atsakymai: Lenkijos užpuolimas ir jos sutriuškinimas / Karo pradžia.
 • 49. Nurodykite sutartį, kuri lėmė karikatūroje pavaizduotų diktatorių santykius. (1 taškas)
  Atsakymas: Molotovo–Ribentropo paktas / Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutartis.
 • 50. Paaiškinkite, kaip karikatūroje užrašyti diktatorių žodžiai atspindėjo jų ideologiją. (2 taškai)
  Atsakymas: „Sakyčiau, kad tai visuomenės padugnės.“ A. Hitlerio žodžiuose atsispindi rasistinė ideologija.
  „Manau, kad tai kraugeriški darbininkų žudikai.“ J. Stalino žodžiuose atsispindi klasinė ideologija.
 • 51. Paaiškinkite, kuo kiekvienam diktatoriui buvo naudingas tarpusavio susitarimas. (2 taškai)
  Atsakymas: 1. J. Stalinas galėjo įgyvendinti savo agresyvius planus teritorijose, kurios atiteko SSRS pagal Molotovo–Ribentropo paktą. 2. Hitleris, užsitikrinęs saugias Rytų sienas, galėjo savo agresiją nukreipti į Vakarus.
 • 52. Palyginkite nacistinę ir komunistinę užsienio politiką – nurodykite panašumą ir skirtumą. (2 taškai)
  Atsakymas: Panašumas: Tiek nacistinė, tiek komunistinė užsienio politika buvo ekspansyvi ir agresyvi. Skirtumas: Naciai savo ekspansiją stengėsi pateisinti vokiečių žemių prijungimu prie Vokietijos, o komunistai siekė okupuoti šalis, prisidengdami, kad užimtų šalių žmonės savanoriškai pasiprašo SSRS globos ir buvimo jos sudėtyje.
 • 53. Nurodykite dvi A. Hitlerio ir J. Stalino bendradarbiavimo pasekmes to meto tarptautinei politikai. (2 taškai)
  Galimi atsakymai: Paskatino Italiją, Japoniją ir kitas šalis vykdyti agresyvią užsienio politiką/ Visiškai pradėta ignoruoti tarptautinė teisė ir Tautų Sąjungą / Pagreitino Antrojo pasaulinio karo pradžią.

2017


2017 VBE 23 testinio klausimo gravi%C5%ABra

23. Kurio istorinio proceso padarinius 1872 m. graviūroje „Geležinkeliu virš Londono“ pavaizdavo dailininkas Gustavas Dorė?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 VBE D %C5%A0altinis Strasb%C5%ABro %C5%A0v. Petro naujosios ba%C5%BEny%C4%8Dios freskos %E2%80%9ETaut%C5%B3 %C5%BEygis prie kry%C5%BEiaus%E2%80%9C fragmentas

D šaltinis (Strasbūro Šv. Petro naujosios bažnyčios freskos „Tautų žygis prie kryžiaus“ fragmentas)

 • 32. Kokios dvi idėjos apie Lietuvos krikštą atsispindi freskoje (D šaltinis)? (2 taškai)
  Atsakymas: 1. Lietuva, kaip ir kitos Europos tautos, priima krikščionybę. 2. Krikščionybę Lietuva priima paskutinė Europoje.

 • 33. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, kurios lėmė vėlyvą Lietuvos krikštą. (2 taškai)
  Galimi atsakymai: kryžiuočių puldinėjimai stabdė krikšto priėmimą; / siekis išlaikyti pagonybę; / LDK valdovai dvejojo, kurią krikščionybės kryptį pasirinkti.

 

 


 

2017 met%C5%B3 VBE %C5%A1altini%C5%B3 dalies komunist%C5%B3 rojaus karikat%C5%ABra

D šaltinis (1991 m. karikatūra)

 • 39. Kokios dvi idėjos išreikštos karikatūroje? Įvardytas idėjas pagrįskite karikatūros detalėmis. (2 taškai)
  Galimi atsakymai: komunizmo žlugimas (pagrindimas – laidotuvės, karsto nešimas); / nesėkminga M. Gorbačiovo politika (pagrindimas – laidoja komunizmą); / komunizmo kūrėjų nuostaba, kad jų idėjos žlugo (pagrindimas – K. Marksas, J. Stalinas, V. Leninas stebisi komunizmo laidotuvėmis).
 • 41. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, įvertinkite kiekvienos doktrinos reikšmę šiandieninės visuomenės gyvenimui. (3 taškai)
  Atsakymas: Socializmas parodė valstybinės nuosavybės funkcionavimo neefektyvumą, socialinio teisingumo išryškinimas. (Atsakymas tik karikatūros) Galimos ir kitos teisingų atsakymų formuluotės. Ar atsakymų turinys yra teisingas, sprendžia egzamino užduoties vertintojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017 VBE D %C5%A1altinio 1938 m. karikat%C5%ABra Mir%C4%99s parlamentarizmas

D šaltinis (1938 m. karikatūra „Miręs parlamentarizmas“)

 • 47. Kokios dvi idėjos išreikštos karikatūroje? Įvardytas idėjas pagrįskite karikatūros detalėmis. (2 taškai)
  Atsakymas: 1. Tautininkų sąjungos autoriteto iškėlimas. Pagrindimas – tautininkai prilyginami žvaigždėms, užrašas „Autoritetas“.
  2. Opozicinės partijos nušalintos nuo dalyvavimo valstybės valdyme / autoritarizmo įtvirtinimas ir parlamentarizmo sunaikinimas. Pagrindimas – politinės partijos stovi nuošalyje

 

 

 

 

 

 

 


2017 VBE C %C5%A1altinio 1919 m. karikat%C5%ABra Burbul%C5%B3 p%C5%ABtimas

C šaltinis (1919 m. karikatūra „Burbulų pūtimas“)

 • 53. Kokios trys idėjos išreikštos karikatūroje? Įvardytas idėjas pagrįskite karikatūros detalėmis. (3 taškai)
  Galimi atsakymai: Tautų Sąjungos sureikšminimas (pagrindimas – Tautų Sąjunga vaizduojama kaip burbulas). Idealistinis / naivus požiūris į esamas Europos problemas (pagrindimas – dubuo su burbulais). Vilsono įsitikinimas savo idėjų teisingumu (pagrindimas – tikisi išspręsti daug kilusių problemų (burbulai). Tautų Sąjunga – vienas iš idealistinių burbulų / viena iš idealistinių idėjų (ant dubens parašyta „idealizmas“).
 • 55. Įvardykite tris priežastis, kodėl Europoje sunkiai sekėsi įgyvendinti V. Vilsono taikos programą. Atsakymus pagrįskite (3 taškai)
  Atsakymas: 1. Dėl skirtingų tautų interesų (nacionalizmo) kilo ilgalaikiai teritoriniai konfliktai (sudėtinga buvo nustatyti valstybių sienas). 2. Silpnos Tautų Sąjungos galios neleido efektyviai užtikrinti taikos pasaulyje. 3. Dėl demokratijos valdymo tradicijos nebuvimo (ypač Rytų Europoje) ilgainiui įsitvirtino diktatūrinis / autoritarinis valdymas. 4. Naujų ideologijų (fašizmas, nacizmas, bolševizmas) atsiradimas kėlė įtampą tarp tautų. Galimos ir kitos teisingų atsakymų formuluotės. Ar atsakymų turinys yra teisingas, sprendžia egzamino užduoties vertintojai.

 


2016


2016 metų valstybinis brandos egzaminas -kontinentinė blokada

13. Kuris istorinis įvykis pavaizduotas šioje prancūzų karikatūroje?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Kas yra pavaizduotas šioje Juozo Zikaro tarpukario metais sukurtoje skulptūroje?2016 metų testinės dalies skulptūra - knygnešys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Kuris istorinis įvykis pavaizduotas britų karikatūroje „Taika ir ateitis – parakas patrankoms“?VBE 2016 m. karikatūra 'Taika ir ateitis – parakas patrankoms'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Kuris istorinis įvykis įamžintas šioje nuotraukoje? 2016 metų VBE Jaltos konferencija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D šaltinis (1870 m. austrų karikatūra „Vokietijos ateitis“)

D šaltinis (1870 m. austrų karikatūra „Vokietijos ateitis“)

 • 40. Kokios dvi mintys apie Vokietijos suvienijimą pavaizduotos karikatūroje? (2 taškai)
  Atsakymas: Žemių vienijimas vyko karine jėga / Vokiečių žemių vienytoja yra Prūsija / Vokietija bus suvienyta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B šaltinis (Nuotrauka iš baudžiamosios bylos dėl R. Kalantos savižudybės fakto)

B šaltinis (Nuotrauka iš baudžiamosios bylos dėl R. Kalantos savižudybės fakto)

43. Remdamiesi B šaltiniu, nurodykite konkretų padarinį, kurį visuomenėje sukėlė R. Kalantos poelgis. Paaiškinkite, kodėl represinių struktūrų pareigūnai žmones nuotraukoje pažymėjo skaičiais. (2 taškai)

Atsakymas: Po R. Kalantos susideginimo prasidėjo stichiškos demonstracijos Kaune. Siekiant identifikuoti neramumų dalyvius, jie nuotraukoje buvo pažymėti skaičiais.

 

 

 

 

 

 


B šaltinis (1948 m. karikatūra „Stalino dilema“)

B šaltinis (1948 m. karikatūra „Stalino dilema“)

 • 50. Įvardykite istorinį įvykį, pavaizduotą karikatūroje. Nurodykite dvi karikatūroje atsispindinčias mintis. (3 taškai)
  Atsakymas: Įvykis – Berlyno blokada. 1. Vakarų pagalba izoliuotam Berlynui. 2. Stalino dvejonės dėl reakcijos į Vakarų tiekiamą pagalbą.

 

 

 

 

 


2015


14. Kokia yra pagrindinė karikatūros mintis

14. Kokia yra pagrindinė karikatūros mintis?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Kuriuos du architektūros stilius atspindi Šventojo Petro bazilika Vatikane?21. Kuriuos du architektūros stilius atspindi Šventojo Petro bazilika Vatikane

 
 
 
 
 
 
 
 

Jano Mateikos paveikslas

B šaltinis (Jano Mateikos paveikslas)

 • 34. Remdamiesi B šaltiniu, nurodykite, kuris istorinis įvykis pavaizduotas paveiksle. Įvardykite paveikslo centre pavaizduotą valdovą. (2 taškai)
  Atsakymas: Įvykis – Liublino unija / ATR susikūrimas. Valdovas – Žygimantas Augustas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lietuvos taryba

E šaltinis (Lietuvos Taryba)

 • 38. Remdamiesi D šaltiniu, nurodykite svarbų renginį, kuriame buvo išrinkta Lietuvos Taryba. Pasirinktinai įvardykite du Lietuvos Tarybos narius (E šaltinis). (3 taškai)
  Atsakymas: Renginys – Vilniaus (lietuvių) konferencija. Lietuvos Tarybos nariai – Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir kt.

 

 

 

 

 

 

 


1789 m. karikatūra

A šaltinis (1789 m. karikatūra)

 • 41. Paaiškinkite karikatūros pagrindinę mintį (A šaltinis). (1 taškas)
  Atsakymas: Nelygiateisė luomų padėtis Prancūzijos visuomenėje.
 • 42. Remdamiesi A ir B šaltiniais bei žiniomis, nurodykite tris Prancūzijos revoliucijos priežastis. (3 taškai)
  Atsakymas: 1. Atgyvenusi luominė sistema. 2. Absoliutizmas. 3. Finansų krizė. 4. Švietimo idėjų plitimas. 5. Nesėkmingi karai. 6. Generalinių luomų sušaukimas. Galimi ir kiti teisingi atsakymai.

 

 

 

 

 

 

 


Išeivijos delegacija pas JAV prezidentą Džeraldą Rudolfą Fordą 1975 m. tariasi Baltijos šalių išlaisvinimo reikalais

D šaltinis (Išeivijos delegacija pas JAV prezidentą Džeraldą Rudolfą Fordą 1975 m. tariasi Baltijos šalių išlaisvinimo reikalais)

 • 55. Kokią informaciją teikia nuotrauka (D šaltinis) apie to meto JAV vadovybės ir Baltijos šalių išeivijos politiką? (2 taškai)
  Atsakymas: 1. JAV vadovybė palaikė išeivijos veiklą ir vykdė okupacijos nepripažinimo politiką. 2. Išeivija siekė kelti Baltijos šalių valstybingumo atgavimo klausimą.

 

 

 

 

 


Karikatūra „Istorija nesikartoja“

C šaltinis (Karikatūra „Istorija nesikartoja“)

 • 59. Paaiškinkite, kokios dvi pagrindinės mintys pavaizduotos karikatūroje (C šaltinis). (2 taškai)
  Atsakymas: 1. Ryžtingą JAV politiką per Korėjos karą. JAV nesitaikstė su agresija ir stabdė komunizmo plitimą. 2. Nepasiteisino Tautų Sąjungos neryžtinga politika prieš Antrąjį pasaulinį karą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2014


17 VBE 2014

17. Kurio Sovietų Sąjungos vadovo ginklavimosi politikos pasekmės pavaizduotos karikatūroje?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 m. VBE šaltinis E architektūra

Šaltinis E

42. Įvardykite architektūros stilių, atsispindintį šaltinyje E. Atsakymą pagrįskite remdamiesi konkrečia statinio detale. (2 taškai)
Atsakymas: Šaltinis E – romaninis. Paaiškinimas: matomi cilindro formos bokštai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2014 m. VBE šaltinis F architektūra

Šaltinis F

43. Įvardykite architektūros stilių, atsispindintį šaltinyje F. Atsakymą pagrįskite remdamiesi konkrečia statinio detale.
Atsakymas: Šaltinis F – barokas. Paaiškinimas: pastatas yra suskaidytas iš sienų kyšančiomis kolomis (piliastrais).
44. Remdamiesi šaltiniais, chronologiškai įvardykite architektūros stilius, atsiradusius viduriniais amžiais. Kiekvienam iš įvardytų stilių priskirkite šaltinį, kuriame tas stilius aprašytas.
Atsakymas: Romaninis – C ir E. Gotika – B. (Nuoroda į kitus šaltinius, susijusius su architektūra)

45. Palyginę vidurinių amžių architektūros stilius, kuriuos įvardijote atsakydami į 44 klausimą, nurodykite du šių stilių skirtumus. (2 taškai)
Atsakymas: Romaniniam stiliui būdingas masyvumas, o gotikos – formų lengvumas, smailios arkos, bokštai. / Romaniniam stiliui būdingi cilindro formos bokštai, o gotikos – smailios ir siauros arkos.

 


2014 m. VBE šaltinis D, sandelio karikatūra

D šaltinis (Sovietinė karikatūra „Jogų stiliumi dirbate!“)

55. Nurodykite, koks sovietinio gyvenimo požymis pavaizduotas karikatūroje (šaltinis D). Paaiškinkite, kodėl šis reiškinys išplito to meto visuomenėje. (2 taškai)
Atsakymas: Požymis – vagiliavimas (turto grobstymas). Paaiškinimas: trūko būtiniausių plataus vartojimo produktų, vogimo iš valstybės žmonės nelaikė nusikaltimu.

 

 


2014 m. VBE Karikatūra Kodėl man nėra kėdės

Šaltinis C (Karikatūra „Kodėl man nėra kėdės?“)

60. Kokia yra pagrindinė karikatūros (šaltinis C) mintis? Paaiškinkite, kodėl karikatūros autorius satyriškai vaizduoja to meto politinę situaciją. (2 taškai)
Atsakymas: Karikatūros pagrindinė mintis yra J. Stalino (SSRS) nepakvietimas į Miuncheno konferenciją. / Autorius pašiepia Vakarų valstybių vienašališką sprendimo atiduoti Sudetus Vokietijai priėmimą, nesitariant su SSRS, kurios dalyvavimas galėjo sulaikyti agresyvią Vokietijos politiką.

61. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, kodėl Didžioji Britanija ir Prancūzija pasirašė Miuncheno susitarimą. Įvertinkite šio sprendimo teigiamas ir neigiamas pasekmes. (4 taškai)
Atsakymas: Miuncheno susitarimo pasirašymo priežastys. Galimi atsakymai: Didžioji Britanija ir Prancūzija siekė išsaugoti taiką darydamos nuolaidas Vokietijai. Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vadovai manė, kad atidavę Sudetus nuramins Vokietiją, kuri nebetęs agresyvios politikos. Taip pat buvo tikimasi, kad galbūt Vokietija savo agresiją nukreips į Rytus. Be to, Didžioji Britanija ir Prancūzija buvo nepasiruošusios pradėti karinių veiksmų. Galiausiai Vakarų šalyse tuo metu vyravo įsitikinimas, kad Versalio taikos sąlygos per griežtos, todėl dabar galima daryti nuolaidas Vokietijai. Teigiamos pasekmės. Nors ir buvo atiduoti Sudetai Vokietijai, iki 1939 m. nevyko kariniai veiksmai ir kuriam laikui buvo išsaugota taika. Taip pat Čekoslovakija išliko nepriklausoma valstybė. Tuo metu didžioji dalis Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos visuomenės Miuncheno susitarimą vertino kaip sėkmę, nes buvo išsaugota taika. Neigiamos pasekmės: Nuolaidų politika ir kitas valstybes skatino elgtis agresyviai. Dalį Čekoslovakijos teritorijos paėmė Lenkija ir Vengrija. Šis Vakarų valstybių sprendimas pažeidė Tautų Sąjungos deklaruotus vertybinius principus ir galutinai pakirto pasitikėjimą šios organizacijos galimybėmis. Galiausiai istoriniai įvykiai parodė, kad šio sprendimo „sėkmė“ buvo trumpalaikė ir iš esmės nesustabdė, o tik trumpam laikotarpiui pristabdė artėjančio karo grėsmę.


2013


Did%C5%BEiosios Britanijos ir Pranc%C5%ABzijos pasaulio dalijimosi karikat%C5%ABra 2013 VBE testo 25 klausimas

25. Kuris įvykis yra pavaizduotas šioje karikatūroje?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koalicij%C5%B3 prie%C5%A1 Pirm%C4%85j%C4%AF pasaulin%C4%AF kar%C4%85 formavimasis karikat%C5%ABra 2013 VBE 27 testinis klausimas

27. Kokia yra pagrindinė šios karikatūros mintis?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 m. VBE šaltinių dalies 1936 m. karikatūra Stalino konstitucija
Šaltinis C (1936 m. karikatūra „Stalino konstitucija“)
54. Kokia yra pagrindinė karikatūros mintis (šaltinis C)? Atsakymą paaiškinkite remdamiesi karikatūros detalėmis.
Atsakymas: Pagrindinė mintis – asmeninės Stalino diktatūros įtvirtinimas. Paaiškinimas: karikatūroje visi žmonės yra įgavę Stalino pavidalą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 m. VBE šaltinių dalies nuotrauka Darbininkai klausosi per radiją transliuojamos Hitlerio kalbos
Šaltinis D (Darbininkai klausosi per radiją transliuojamos Hitlerio kalbos)
55. Kuris šaltinio B teiginys tiesiogiai iliustruoja reiškinį, kuris atsispindi nuotraukoje (šaltinis D)? Remdamiesi nuotrauka ir nurodytu teiginiu, paaiškinkite tokio reiškinio priežastį.
Atsakymas: Teiginys: „Jokia diktatūra nebuvo taip karštai trokštama ir taip tvirtai remiama tokios gausybės žmonių, kaip Hitlerio diktatūra Vokietijoje.“ / „Masių diktatūra, valdanti jas pačias“ / „Visuomenė buvo sutramdyta tvirtų pažadų žmogaus, kuris aistringai tikėjo savimi“.
Paaiškinimas: didelė dalis žmonių dėl veiksmingos nacių propagandos įtikėjo jų ideologija. 

Pastaba: C ir D vaizdiniai tarpusavyje susiję (kiti egzamino klausimai taip pat prašo įvardyti režimų tipus ir kt.), todėl verta spręsti visą egzaminą: nuoroda į 2013 VBE ir B šaltinį
 
 
 
 
 
 

2013 m. VBE šaltinių dalies karikatūra Taip buvo pasirašyta Vokietijos ir Lietuvos sutartis dėl Klaipėdos atidavimo VokietijaiŠaltinis C (Karikatūra. Taip buvo pasirašyta Vokietijos ir Lietuvos „sutartis“ dėl Klaipėdos krašto atidavimo Vokietijai.)
59. Rašytiniuose šaltiniuose ir karikatūroje atsispindi Lietuvai įteikti ultimatumai. Kelintais metais jie buvo įteikti? Nurodę, ko buvo reikalaujama iš Lietuvos, paaiškinkite, kokią moralinę ar materialinę žalą darė valstybei šie ultimatumai.
Atsakymas (tik karikatūros): Metai – 1939 m. Reikalavimas – atiduoti Vokietijai Klaipėdos kraštą. Paaiškinimas: Lietuva turėjo atsisakyti vienintelio uosto ir savo etninių žemių. 
61. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, paaiškinkite skirtingas kiekvieno ultimatumo priėmimo aplinkybes. Įvertinkite Lietuvos vyriausybės priimtus sprendimus, pateikdami du argumentus.
Atsakymas (tik karikatūros): 1939 m. Lietuva nusileido Vokietijai, nes šį grasino panaudoti karinę jėgą. Kitoks Lietuvos sprendimas būtų nesulaukęs didžiųjų valstybių palaikymo. Jokia valstybė nežadėjo Lietuvai karinės pagalbos.
Lietuvai pavyko išsaugoti didžiąją tautos dalį, nors nuostoliai buvo milžiniškai. Išliko galimybė atgauti Vilniaus ir Klaipėdos kraštus. 
 
 
 
 
 

2012


Karikat%C5%ABra Iki pasimatymo Pr%C5%ABsijos ir Pranc%C5%ABzijos karas 2012 met%C5%B3 valstybinio brandos egzamino testas15. Kurio istorinio įvykio pasekmės atsispindi šioje karikatūroje?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karikat%C5%ABra Kair%C4%97n draudimas priimti Mar%C5%A1alo plano program%C4%85 2012 valstybinio brandos egzamino testin%C4%97 u%C5%BEduotis23. Kuris SSRS užsienio politikos bruožas yra pavaizduotas šioje karikatūroje?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 m. VBE šaltinių dalies paveikslas Vilniaus universiteto centriniai rūmaiŠaltinis B (Vilniaus universiteto centriniai rūmai)
40. Įvardykite du architektūros stilius, matomus Vilniaus universiteto pastatuose (šaltinis B). Nurodykite kiekvieno stiliaus skiriamąjį bruožą.
Atsakymas: Stilius – renesansas. Bruožas – arkinės (skliautinės) pastato konstrukcijos ir kt. Stilius – barokas. Bruožas – didingumas, puošnumas ir kt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 m. VBE šaltinių dalies 1919 m. karikatūra Taika tobula taika vaizduojanti Paryžiaus taikos konferencija
Šaltinis C (1919 m. karikatūra „Taika, tobula taika“, vaizduojanti Paryžiaus taikos konferenciją)
45. Remdamiesi šaltiniais, nurodykite istorinius įvykius, kurių pasekmes svarstė valstybių atstovai Vienos ir Paryžiaus suvažiavimuose.
Atsakymas (tik remiantis karikatūra): Paryžiaus – Pirmasis pasaulinis karas. 
51. Apibūdinkite, kaip karikatūros (šaltinis C) autorius vertina Paryžiaus taikos konferenciją. Nurodykite dvi valstybes, kurių grėsmingumas išryškintas karikatūroje. Paaiškinkite, kaip kiekviena iš šių valstybių kėlė pavojų taikai.
Atsakymas: Apibūdininmas – Karikatūros autorius Paryžiaus taikos konferencija vertina kritiškai (sarkastiškai, skeptiškai). Valstybė – Vokietija. Paaiškinimas – siekė susigrąžinti prarastas teritorijas
(siekė revanšo).
Valstybė – Sovietų (bolševikinė) Rusija. Paaiškinimas – siekė platinti komunizmą visame
pasaulyje. 
52. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, paaiškinkite, kuo iš esmės skyrėsi Vienos kongreso ir Paryžiaus taikos konferencijos dalyvių požiūris į teritorijų suskirstymą ir politinį valdymą. Įvertinkite, kuriame suvažiavime buvo keliamos pažangesnės politinės idėjos.
 
 
 

2011


Gotikinis architekt%C5%ABros stilius 2011 valstybinio testines dalies 18 klausimas

18. Kuriam architektūros stiliui priskiriamas šiame paveikslėlyje pavaizduotas statinys?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 m. VBE šaltinis A Žemėlapis karikatūra
 
Šaltinis A (Žemėlapis-karikatūra)
27. Kuris istorinis įvykis atsispindi šaltinyje A? Ką jame simbolizuoja skaičiais 1, 2, 3 pažymėtos rankų poros?
Atsakymas: Įvykis: ATR padalijimai (galimi variantai: Lenkijos ir Lietuvos valstybės, Respublikos, Žečpospolitos, padalijimai). 1 – Prūsija (Prūsijos karalystė); 2 – Rusija (Rusijos imperija); 3 – Austrija (Austrijos imperija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Remdamiesi šaltiniais A, B, C, padarykite išvadas apie tai, kurioje įmonėje darbo našumas buvo aukščiausias, o kurioje – žemiausias. Nurodykite du skirtumus, lėmusius šių įmonių darbo našumą.
Atsakymas: Našiausia įmonė – C (audimas) fabrikas. Mažiausiai naši įmonė – B (kalvystė) cechas, amatininko dirbtuvė. Skirtumas: C naudojamas mašinų darbas, B – rankų darbas. Skirtumas: B šaltinyje aprašytoje formoje nėra darbo pasidalijimo, C – yra.

2011 m. VBE šaltinis A karikatūra Na ir iškulsime mes juos
Šaltinis A (Karikatūra „Na, ir iškulsime mes juos!“)
51. Kuriam iš dviejų pasaulinių karų skirta karikatūra – šaltinis A? Atsakymą pagrįskite dviem argumentais.
Atsakymas: Karas: Pirmasis pasaulinis. Argumentas: tipiškas tų laikų vokiečių kario šalmo vaizdavimas. Argumentas: dvi Trilypės Sąjungos valstybės (Vokietija ir Austrija-Vengrija) puola tris Antantės valstybes (Rusija, Prancūzija, Anglija). 
52. Kuriam karo etapui – pradžiai, viduriui ar pabaigai – skirta ši karikatūra (šaltinis A)? Paaiškinkite, kodėl priėmėte tokį sprendimą.
Etapas: karo pradžia. Paaiškinimas: rodoma tik dviejų valstybių, be į Sąjungą įėjusios Italijos, agresija, karikatūros pavadinimas liudija karo pradžią.
 
 
 
 
 
 

2011 m. VBE šaltinis B plakatas Iš šitos kilpos jis neištrūksŠaltinis B (Plakatas „Iš šitos kilpos jis neištrūks!“)
53. Kuriam iš dviejų pasaulinių karų skirtas plakatas – šaltinis B? Atsakymą pagrįskite dviem argumentais.
Atsakymas: Karas: Antrasis pasaulinis. Argumentas: vaizduojamas A. Hitleris (arba svastika). Argumentas: SSRS egzistavimas.
Gali būti ir kiti argumentai: sprendžiant iš simbolikos (vėliavų) – sąjunga tarp SSRS, Anglijos ir JAV, antihitlerinė koalicija.
54. Kuriais metais anksčiausiai galėjo atsirasti toks plakatas (šaltinis B)? Paaiškinkite, kodėl priėmėte tokį sprendimą.
Atsakymas: Metai: 1941 m., 1942 m., 1943 m. ir 1944 m. Paaiškinimas: tik tada Vokietija užpuolė SSRS (gali būti oficialiai paskelbė karą JAV).
60. Remdamiesi šaltiniais (A, B, C, D, E) ir žiniomis, pateikite tris paaiškinimus, kodėl šie karai buvo pasauliniai.
Atsakymas: Trys iš šių (ar kitų logiškų paaiškinimų): Nuo pat pradžių kariavo didžiųjų valstybių sąjungos, susaistytos kolektyvinės gynybos sutartimis. Vyko ne dėl konkrečių ginčijamų teritorijų, o dėl viso pasaulio perdalijimo. Į karą įsitraukė daugybė valstybių. Buvo kariaujama daugiau nei viename žemyne. Milijoninis aukų skaičius.
 

2010


 

Karibų krizės karikatūra 2010 metų valstybinis brandos egzaminas10. Kuris konfliktas pavaizduotas šioje karikatūroje?

 
 
 
 
 
 
 

2010 m. VBE šaltinis A Muravjovo karikatūra

Šaltinis A (Muravjovo karikatūra)

31. Kokį istorinį įvykį karikatūra (Šaltinis A) siekta priminti to meto visuomenei? Nurodykite šio įvykio metus.

Atsakymas: Įvykis – Lenkijos ir Lietuvos sukilimas prieš caro valdžią (sukilimas). Metai – 1863-1864 m. (1863m. arba 1864 m.)

32. Pasirinktinai nurodykite du karikatūros simbolius ir paaiškinkite, kaip jie siejasi su įvykiu, kurį įvardijote atsakydami į 31 klausimą.

Atsakymas: Galimi atsakymai: Simbolis – kartuvės. Paaiškinimas – daug 1863-1864 m. sukilimo dalyvių buvo pakarta.
Simbolis – kardas. Paaiškinimas – kardas liudija ginkluotą sukilimo numalšinimą.
Simbolis – Muravjovas pavaizduotas kaip piktas šuo. Paaiškinimas – jis labai žiauriai elgėsi su sukilėliais ir buvo paklusnus caro politikos vykdytojas.

 

 

 

 

 


2010 m. VBE šaltinis B 1873 m. anglų karikatūra Iki pasimatymo

Šaltinis B

53. Kokio istorinio įvykio pasekmės atsispindi karikatūroje? Remdamiesi žiniomis, apibūdinkite šį įvykį. Paaiškinkite karikatūros pagrindinę mintį.

Atsakymas: Įvykis – Prūsijos (Vokietijos)-Prancūzijos karas (taika). Apibūdinimas – šiame kare Prūsija sumušė Prancūziją ir galutinai suvienijo Vokietiją. Pagrindinė karikatūros mintis – dėl išlikusio priešiškumo po Vokietijos ir Prancūzijos karo išliko naujo karo grėsmė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums