2019 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

01. Kas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją riboja valdžios galias?

 

 

 

 

02. Kuri nuostata nėra įtvirtinta 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje?

 

 

 

 

03. Kurią funkciją pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją vykdo Vyriausybė?

 

 

 

 

04. Kam 1387 m. Jogaila nesuteikė privilegijos?

 

 

 

 

05. Tridento susirinkime buvo patvirtinta, kad būtina laikytis septynių sakramentų, celibato ir Bažnyčios hierarchijos. Kuris judėjimas vadovavosi šiais nutarimais?

 

 

 

 

06. Kuria kalba parašytas Trečiasis Lietuvos Statutas?

 

 

 

 

07. Kurioje eilutėje nurodytas teiginys yra nesusijęs su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sprendimu pasirašyti Liublino uniją?

 

 

 

 

Žako Lui Davido paveikslas „Marato mirtis“

08. Kurį Prancūzijos istorijos laikotarpį atspindi Žako Lui Davido paveikslas „Marato mirtis“?

 

 

 

 

09. Ko siekė 1768 m. sudarytos Baro konfederacijos šalininkai?

 

 

 

 

10. Kuris teiginys yra iš 1789 m. priimtos Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos?

 

 

 

 

11. Kuriai valstybei atiteko teritorija, žemėlapyje pažymėta skaičiumi 1?Abiejų Tautų Respublikos padaljimai

 

 

 

 

12. Kurios valstybės, pavaizduotos 1805 m. karikatūroje „Pudingas pavojuje“, dalijasi įtakos sferomis?

karikatūra „Pudingas pavojuje“, 1805 m.

 

 

 

 

13. Kurioms valstybėms po Vienos kongreso atiteko teritorijos, žemėlapyje pažymėtos skaičiais 1, 2 ir 3?

Vienos kongreso žemėlapis

 

 

 

 

14. Kuri sąjunga buvo įkurta po 1866 m. Austrijos ir Prūsijos karo?

 

 

 

 

15. Kuris lietuvybės puoselėtojas organizavo blaivybės sąjūdį?

 

 

 

 

16. Lietuvoje spaudos draudimo laikotarpiu:

 

 

 

 

17. 1921 m. Sovietų Rusijoje pagal Naująją ekonominę politiką buvo:

 

 

 

 

18. Aleksandro Stulginskio valdymo metais:

 

 

 

 

19. Pagal 1938 m. Miuncheno susitarimą Vokietijai buvo leista:

 

 

 

 

20. Kurios organizacijos susikūrimą paskatino Berlyno blokada?

 

 

 

 

21. 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracijoje buvo nurodyta, kad nuo okupacijos pabaigos, ligi susirenkant demokratiniam Lietuvos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina:

 

 

 

 

22. Kurios konferencijos baigiamajame akte buvo pabrėžtas sienų neliečiamumas ir pagarba žmogaus teisėms bei laisvėms?

 

 

 

 

23. Kokia pagrindinė 1962 m. karikatūros „Man skaudės labiau negu tau“ mintis? 2019 m. VBE 23 testinio klausimo karikatūra 'Man skaudės labiau negu tau', 1962 m.

 

 

 

 

24. 1988 m. spalio 22–23 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime buvo nutarta siekti:

 

 

 

 

25. Kuri iš skaičiais 1, 2, 3 ir 4 pažymėtų valstybių yra ir NATO, ir Europos Sąjungos narė? 25. Kuri iš skaičiais 1, 2, 3 ir 4 pažymėtų valstybių yra ir NATO, ir Europos Sąjungos narė?

 

 

 

 


Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

A šaltinis (Frankų metraštininkas Grigalius Turietis (gyveno VI a.) apie Chlodvigo krikšto motyvus)

Tačiau karalienė nesiliovė raginusi jį pripažinti Tikruoju Dievu ir atsisakyti stabų. Bet jis vis tiek niekaip neatsivertė, kol galų gale sykį pradėjo kariauti su alemanais. Kai abi kariuomenės stojo į mūšį, prasidėjo baisios skerdynės, ir Chlodvigo kariams kilo pavojus, kad juos sumals į miltus. Tai matydamas, Chlodvigas pakėlė akis į dangų, jo širdis buvo sujaudinta, o akys pilnos ašarų, ir prabilo: „Jėzau Kristau, sako, kad Tu teiki pagalbą ištiktiems nelaimės, atneši pergalę tiems, kurie tiki Tavimi. Nuolankiai prašau Tavo pagalbos. Jei padėsi man dabar įveikti priešus ir jei patirsiu tą galią, kurią sakosi patyrę Tau atsidavę žmonės, tai aš įtikėsiu Tave ir pasikrikštysiu dėl Tavęs.“ Ir vos tik jis tai ištarė, alemanai apsisuko ir ėmė bėgti. Tada jis nutraukė mūšį, nuramino žmones ir taikiai grįžo namo; tačiau karalienei jis papasakojo, kaip šaukėsi Kristaus ir kaip iškovojo pergalę.

B šaltinis (Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Humbertas 1054 m. kaltina Konstantinopolio patriarchą Mikalojų)

Bet mes negalime pakęsti tokio negirdėto Apaštališkojo Sosto šmeižimo ir įžeidinėjimų […] ir taip grindžiame (atskyrimą): Mikalojus, patriarchas per prievartą, iš tiesų naujokas, vienuolio drabužį
apsivilkęs tik iš žmogiškos baimės, dabar sutepęs jį daugeliu didžiulių nusikaltimų, ir visi jo sekėjai, taip pat klystantys, nuo šiol prakeikiami sykiu su visais eretikais, su velniu ir jo angelais, jeigu neateis į protą.

C šaltinis (Popiežiaus Grigaliaus VII tezės, išsakytos XI a. dokumente „Popiežiaus įsakymai“)

1. Romos Bažnyčia buvo įkurta vien tik Dievo.
2. Vien tik Romos popiežius teisėtai vadinamas viso pasaulio vyskupu.
3. Tik jis vienas gali skirti ir šalinti vyskupus.
6. Su asmenimis, kuriuos popiežius atskyrė nuo Bažnyčios, draudžiama net būti vienuose namuose.
8. Tik popiežius gali naudoti imperijos ženklus.
9. Tik popiežiui visi kunigaikščiai turi bučiuoti kojas.
11. Jo titulas vienintelis pasaulyje.
12. Popiežius gali šalinti imperatorius.
19. Niekas jam ne teisėjas.
22. Romos Bažnyčia niekada neklydo ir niekada neklys, kaip parašyta Šventajame Rašte

D šaltinis (Karalius Henrikas IV (miniatiūros viduryje) prašo Kliuni abatą Hugoną ir markgrafienę Matildą Toskanietę užtarti jį prieš popiežių)

2019 m. VBE šaltinių dalies miniatiūra su Karaliumi Henriku IV

26. Nurodykite dvi priežastis, paskatinusias Chlodvigą krikštytis (A šaltinis). Kurio tikėjimo turėjo atsisakyti Chlodvigas krikštydamasis? (3 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Chlodvigo žmona / karalienė skatino jį krikštytis. 2. Pergalė prieš alemanus įkvėpė Chlodvigą krikštytis. Tikėjimas – pagonybė / stabmeldystė / politeizmas. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

27. Įvardykite istorinį įvykį, aprašytą B šaltinyje. Nurodykite dvi politines ir dvi religines šio įvykio priežastis. (5 taškai)

Teisingas atsakymas

 

Įvykis – Krikščionių Bažnyčios skilimas į Rytų ir Vakarų Bažnyčias. / Krikščionių Bažnyčios skilimas. / Schizma.
Politinės:

Galimi atsakymai:

 • Romos popiežius ir Konstantinopolio patriarchas susipyko dėl įtakos Sicilijoje (Italijoje).
 • Romos popiežius buvo politiškai savarankiškas, o Konstantinopolio patriarchas priklausė nuo Bizantijos imperatoriaus.
 • Popiežius ir patriarchas varžėsi dėl aukščiausiosios bažnytinės valdžios krikščionių pasaulyje.

 

Religinės:
Galimi atsakymai:

 • Konstantinopolio patriarchas pripažino, kad Šv. Dvasia kildinama tik iš Tėvo, Romos popiežius – kad ir iš Sūnaus.
 • Popiežius ir patriarchas nesutarė dėl Komunijos priėmimo. Rytuose visi priimdavo Komuniją dviem pavidalais – duona ir vynu, o Vakaruose – tik duona.
 • Vakarų tikintieji žegnojosi penkiais pirštais, o Rytų – trimis.
 • Religinės apeigos atliekamos skirtingomis kalbomis (lotynų ir graikų).

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai. 5 taškai skiriami, kai pateikti penki teisingi atsakymai.

28. Įvardykite dvi krikščionybės šakas, kurios atsirado po B šaltinyje aprašytų įvykių. (2 taškai) Teisingas atsakymas
1. Katalikybė. 2. Stačiatikybė / pravoslavybė / ortodoksija.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

29. Dviem C šaltinio teiginiais paaiškinkite, kaip apibūdinamas popiežiaus ir pasaulietinės valdžios santykis. Paaiškinkite, kodėl popiežiaus pozicija buvo nepriimtina imperatoriui. (3 taškai) Teisingas atsakymas
Galimi atsakymai:

 • Popiežiui paklūsta kunigaikščiai.
 • Popiežius gali šalinti net imperatorius.
 • Tik popiežiui kunigaikščiai bučiuoja kojas.
 • Tik popiežius gali naudoti imperijos ženklus.

Paaiškinimas: Imperatorius norėjo pats skirti vyskupus ir vadovauti kunigaikščiams. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

30. Nurodykite politinę ir religinę priežastis, kodėl karalius Henrikas IV prašo užtarti jį prieš popiežių (D šaltinis). (2 taškai) Teisingas atsakymas

Politinė – norėjo susigrąžinti kunigaikščių paklusnumą. Religinė – norėjo, kad būtų panaikintas jo atskyrimas nuo bažnyčios / panaikinta jo ekskomunikacija.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

31. Paaiškinkite, kaip kiekviename šaltinyje (A, B, C ir D) atsispindi krikščionybės svarba viduramžių politiniame gyvenime. (4 taškai) Teisingas atsakymas

A šaltinis – krikščionybės priėmimas sutvirtina Chlodvigo politines pozicijas. (Dievas palankus tiems, kurie juo tiki.)
B šaltinis – krikščionybės vaidmuo Bizantijos ir Vakarų valstybių santykiuose buvo išskirtinis.
C šaltinis – atsispindi popiežiaus stipri įtaka valdovams pasauliečiams.
D šaltinis – popiežiaus galia buvo pasiekusi aukščiausią įtaką politiniame gyvenime. Jo sprendimams turėjo paklusti pasaulietinė valdžia.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai.

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

A šaltinis (Ištrauka iš „Katekizmo“ prakalbos)

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit Ir tatai skaitydami permanykit: Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti, Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti. […] Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokėti, Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėti. Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepapeiksit, Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarysit.

B šaltinis (Iš „Prakalbos į malonųjį skaitytoją“)

Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba. Tąja kalba paprastai visi rašo įstatymus, jąja leidžia savosios ir svetimų tautų istorijas, senas ir naujas, jąja aptaria visus valstybės reikalus, ją gražiai ir padoriai vartoja visokiais atvejais Bažnyčioje, tarnyboje, namie. Pati prigimtis visus to moko ir kiekvienas beveik iš motinos krūties įgauna potraukį į savąją kalbą – ją mielai vartoti, išlaikyti ir propaguoti.

C šaltinis (Vincento Smakausko paveikslas, skirtas Vilniaus akademijos (universiteto) įsteigimui)

2019 m. VBE šaltinių dalies Vincento Smakausko paveikslas, skirtas Vilniaus universiteto įsteigimui

32. Įvardykite A šaltinio autorių. Nurodykite miestą, kuriame buvo išleistas „Katekizmas“, ir išleidimo metus. (3 taškai) Teisingas atsakymas
Autorius – Martynas Mažvydas. Miestas – Karaliaučius. Metai 1547 m. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.
33. Nurodykite dvi vertybes, išsakytas „Katekizmo“ prakalboje (A šaltinis). (2 taškai) Teisingas atsakymas
1. Skatinama siekti mokslo. 2. Raginama tikėti į Dievą. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
34. Įvardykite B šaltinio autorių. Nurodykite knygos, kurioje buvo išspausdinta prakalba, pavadinimą. (2 taškai) Teisingas atsakymas
Autorius – Mikalojus Daukša. Knyga – „Postilė“. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
35. Nurodykite du teiginius, kuriais B šaltinio autorius grindžia gimtosios kalbos svarbą tautai. (2 taškai) Teisingas atsakymas
1. Kalba yra prigimtinė savybė. 2. Gimtoji kalba turi būti vartojama visose gyvenimo srityse. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
36. Įvardykite paveikslo centre pavaizduotą valdovą. Paaiškinkite, kodėl žmonės džiaugsmingai sutinka žinią apie universiteto įkūrimą (2 taškai) Teisingas atsakymas
Valdovas – Steponas Batoras Paaiškinimas – žmonės suvokė mokslo būtinybė ir svarbą valstybės gyvenime. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
37. Kokią įtaką Vilniaus universiteto įkūrimas padarė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės švietimo ir kultūros raidai? (2 taškai) Teisingas atsakymas
Švietimo – gyventojai galėjo išsimokslinti ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Kultūros – universitetas tapo kultūros židiniu. Jame buvo leidžiamos ir kaupiamos knygos, dėstytojai ir studentai skleidė kultūros vertybes visuomenėje. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
38. Įvardykite, kokioms skirtingoms krikščionybės šakoms priklausė A ir B šaltinių autoriai. (2 taškai) Teisingas atsakymas
A šaltinio – protestantizmui / liuteronybei. B šaltinio – katalikybei.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
39. Trimis teiginiais paaiškinkite, kokią įtaką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeniniam gyvenimui padarė krikščionybės šakų, kurias įvardijote atsakydami į 38 klausimą, varžymasis. (3 taškai) Teisingas atsakymas
Pradėta knygų leidyba lietuvių kalba. Imtos kurti įvairios švietimo įstaigos. Suaktyvėjo visuomeninis kultūrinis gyvenimas. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

A šaltinis (1918 m. gruodžio 27 d. Mykolo Sleževičiaus vyriausybės atsišaukimas dėl savanorių telkimo)

Lietuvos piliečiai!

Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų amžiną nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji gyva.
Šiandien visi išvydome Laisvės rytojų švintant; Lietuvos nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę; tad ginkime Nepriklausomą Lietuvos valstybę! Vienybėje, kaip broliai, pasidavę kits kitam rankas, eikime drąsiai į kovą, visi, kaip vienas, stokim už tėvynę!

Lietuva pavojuje!

Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, jau įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji eina, atimdama iš mūsų gyventojų duoną, gyvulius ir mantą. Jos palydovai – badas, gaisrų pašvaistės, kraujo ir ašarų upeliai.

Tad ginkim Lietuvą! Parodykim, jog esame verti amžiais kovotos laisvės. Šiandieną Lietuvos likimas mūsų pačių rankose.

Nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietuvos Krašto Apsaugą. Būrių būriais eikime iš kaimų, viensėdžių, miestų ir miestelių, eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime drąsiai pirmi į kovą!

Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim priešams kelią, pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lietuvos Valstybę!

B šaltinis (Lietuvos nepriklausomybės kovos, 1919–1920 m.)

Lietuvos nepriklausomybės kovos

C šaltinis (Iš 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutarties)

I straipsnis
Remdamasi Rusijos Federacinės Socialistinės Tarybų Respublikos paskelbtąja visų tautų teise laisvai apsispręsti ligi joms visiškai atsiskiriant nuo valstybės, kurios sudėtyje jos yra, Rusija be atodairų pripažįsta Lietuvos valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę […].
IX straipsnis
Rusijos vyriausybė savo lėšomis sugrąžina Lietuvon ir perduoda Lietuvos vyriausybei bibliotekas, archyvus, muziejus, dailės kūrinius, mokslo vadovėlius bei įnagius, dokumentus ir kitokį mokyklų, mokslo, valdžios, tikybos, visuomenės ir luomo įstaigų turtą, jei pažymėti daiktai buvo išvežti iš Lietuvos pasaulinio 1914–1917 metų karo laiku […].
XII straipsnis
1. Rusijos vyriausybė, turėdama omenyje, kad Lietuva pasaulinio karo metu buvo beveik visa nuniokota ir kad Lietuvos piliečiai net negali atsistatyti savo ūkio, […] pareiškia sutinkanti:
Nukelti nuo Lietuvos atsakomybę už Rusijos skolas […].
2. Artimiausiose prie Lietuvos sienų vietose ir kiek galima arčiau prie plukdomųjų upių ir geležinkelių duoti Lietuvos vyriausybei teisę kirsti miško iš šimto tūkstančių dešimtinių ploto […].
3. Išduoti Lietuvos vyriausybei tris milijonus rublių aukso per pusantro mėnesio nuo šios sutarties ratifikavimo dienos.

40. Dviem teiginiais nurodykite, ką ragino ginti Mykolo Sleževičiaus vyriausybė savo atsišaukime į Lietuvos piliečius (A šaltinis). (2 taškai) Teisingas atsakymas
1918 m. vasario 16 d. paskelbtą nepriklausomybę. / Nepriklausomą Lietuvos valstybę. / Tėvynę. Gyventojus nuo svetimos kariuomenės plėšikavimo. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
41. Trimis teiginiais paaiškinkite, kodėl 1918 m. gruodžio mėn. politinė situacija tapo pavojinga Lietuvos valstybingumui (A šaltinis). (3 taškai) Teisingas atsakymas
Galimi atsakymai:

 • Į Lietuvą įsiveržė Raudonoji armija ir užėmė dalį Lietuvos teritorijos.
 • Besitraukdama rusų / vokiečių kariuomenė plėšikavo.
 • Lietuvos komunistai, padedami Raudonosios armijos, bandė įvesti komunistinį valdymą.
 • Kilo pirmosios vyriausybės krizė.
 • Nesutarimai su Lenkija.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

42. Įvardykite mūšį, kuris žemėlapyje pažymėtas skaičiumi 1. Nurodykite šio mūšio reikšmę Lietuvos valstybei. (2 taškai) Teisingas atsakymas
Bermontininkų sutriuškinimas prie Radviliškio. / Radviliškio kautynės. Lietuvos kariuomenė apgynė valstybę ir privertė bermontininkus pasitraukti iš Lietuvos. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
43. Įvardykite skaičiumi 2 pažymėtą administracinę ribą. Paaiškinkite jos svarbą Lietuvai. (2 taškai) Teisingas atsakymas
Suvalkų sutartyje nustatyta riba tarp Lietuvos ir Lenkijos. Buvo sudaryta galimybė normalizuoti santykius su Lenkija. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.
44. Įvardykite skaičiumi 3 pažymėtą administracinę ribą. Paaiškinkite, po kurio įvykio ji nusistovėjo. (2 taškai) Teisingas atsakymas
Administracinė riba tarp Lenkijos ir Lietuvos. Nusistovėjo po L. Želigovskio sutriuškinimo (prie Širvintų ir Giedraičių). Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai
45. Nurodykite sutarties su Sovietų Rusija politinę, ekonominę ir kultūrinę naudą Lietuvos valstybei (C šaltinis). (3 taškai) Teisingas atsakymas
Politinė – Rusija pripažino Lietuvos valstybę. Ekonominė – Lietuva gavo tris milijonus aukso rublių, suteikta teisė išsikirsti miško (Rusijoje). Kultūrinė – sutarta dėl kultūrinių vertybių grąžinimo. Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.
46. Remdamiesi žemėlapiu, nurodykite, kokios dvi Lietuvos teritorinės problemos liko galutinai nesureguliuotos po nepriklausomybės kovų. (2 taškai)
Teisingas atsakymas
1. Lietuva neteko Vilniaus krašto.
2. Liko neaiškus Klaipėdos krašto likimas
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

47. Paaiškinkite, kokie Lietuvos santykiai su Sovietų Rusija, Lenkija ir Vokietija nusistovėjo,
pasibaigus nepriklausomybės kovoms. (3 taškai) Teisingas atsakymas

Su Sovietų Sąjunga nusistovėjo draugiški santykiai iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigos. Su Lenkija Lietuva nepalaikė diplomatinių santykių. Su Vokietija buvo glaudūs ekonominiai ryšiai, tačiau išliko įtampa dėl Klaipėdos krašto.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

A šaltinis (Ištrauka iš laikraščio „Pravda“ straipsnio „Suverenitetas ir internacionalinės socialistinių šalių pareigos“)

Bendri Sovietų Sąjungos ir kitų socialistinių šalių veiksmai, kurių imtasi, siekiant apginti Čekoslovakijos žmonių socializmo laimėjimus, yra ypač reikšmingi stiprinant socialistinę sandraugą, kuri yra didžiausias darbininkų klasės laimėjimas. Negalime ignoruoti iš kai kurių vietų pasigirdusių pareiškimų, esą penkių socialistinių šalių veiksmai prieštarauja marksizmo-leninizmo suvereniteto principui ir tautų laisvo apsisprendimo teisėms. Tai reiškia, kad kiekvienos šalies komunistų partija yra atsakinga ne tik už savo šalies žmones, bet ir už kitas socialistines šalis, už visą komunistinį judėjimą. Tie, kas tai pamiršta, iškeldami tik vienos komunistų partijos nepriklausomybę, tampa vienašališki. Jie nukrypsta nuo savo internacionalinės pareigos vykdymo.

B šaltinis (Ištrauka iš Vengrijos ministro pirmininko Imrės Nadžio paskutinio pranešimo)

Ši kova – tai kova už Vengrijos tautos laisvę, prieš Rusijos intervenciją, ir galimas dalykas, kad savo poste sugebėsiu išsilaikyti dar vos vieną ar dvi valandas. Visas pasaulis pamatys, kaip Rusijos ginkluotosios pajėgos, nepaisydamos visų sutarčių ir konvencijų, triuškina Vengrijos žmonių pasipriešinimą. Visi taip pat pamatys, kaip jie pagrobia šalies, kuri yra Jungtinių Tautų narė, ministrą pirmininką, išveža iš sostinės, todėl nebelieka jokių abejonių, kad visa tai yra pati brutaliausia intervencija. Šiomis paskutinėmis minutėmis norėčiau paprašyti revoliucijos vadų, jei tik gali, išvykti iš šalies. Prašau, kad viskas, ką pasakiau per šią transliaciją ir ką mes esame sutarę su revoliucijos vadais per posėdžius parlamente, būtų surašyta į memorandumą, o vadai kreiptųsi į visas pasaulio tautas, prašydami pagalbos, ir visiems pasakytų, jog šiandien – Vengrijos, o rytoj ar poryt ateis ir kitų šalių eilė, nes Maskvos imperializmas nepripažįsta sienų, tik mėgina laimėti laiko.

C šaltinis (Iš Tonio Džado knygos „Pokaris. Europos istorija nuo 1945 metų“)

Nuo 1980 m. lapkričio iki 1981 m. gruodžio Lenkija gyveno jaudinančioje, nerimastingoje nežinioje. Prisimenantys praeities klaidas bei stengdamiesi neišprovokuoti priešiškos pažemintos komunistų partijos vadovybės reakcijos, Valensos patarėjai ypač pabrėžė, jog būtina elgtis atsargiai. Visas šis judėjimas turėjo tapti „save ribojančia revoliucija“. Jacekas Kuronis, puikiai atsimenantis 1956 ir 1968 metų įvykius, nuolat ragino neišsižadėti socialistinės sistemos ir pabrėžė, kad „Solidarumas“ turi imtis vadovaujamo vaidmens partijoje – niekas nenorėjo suteikti pagrindo valdžiai Varšuvoje ar Maskvoje vėl įvesti tankus. Pačių streikuotojų nusistatyti apribojimai atsipirko, bet tik iki tam tikro lygio. Į oficialią „Solidarumo“ darbotvarkę nebuvo įtrauktos tokios atvirai politinės temos kaip nusiginklavimas ar užsienio politika. Vietoje to joje buvo susitelkta ties Darbininkų gynimo komiteto priimta Visuomenės praktikavimosi strategija: užmegzti ryšius su Katalikų Bažnyčia […], įkurti vietos profsąjungas bei gamyklų tarybas, reikalauti savivaldos darbo vietose ir socialinių teisių […].

D šaltinis (1956 m. karikatūra „Dresuotojo Chruščiovo problema“)

2019 VBE D 1956 m. karikatūra 'Dresuotojo Chruščiovo problema'

48. Kokias dvi komunistines vertybes buvo siekiama išsaugoti bendrais socialistinių valstybių veiksmais Čekoslovakijoje (A šaltinis)? (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Socializmo santvarką. Komunistinių valstybių vieningumą.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

49. Kokias dvi pagrindines mintis Imrė Nadis išsakė savo paskutiniame pranešime (B šaltinis)? (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:

 • Vengrija kovoja prieš SSRS intervenciją.
 • Būtina kreiptis į visas pasaulio tautas dėl padėties Vengrijoje / grėsmės kitoms valstybėms.
 • Maskva vykdo imperialistinę politiką.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

50. Nurodykite du judėjimo „Solidarumas“ veiklos ypatumus (C šaltinis). (2 taškai)

Teisingas atsakymas

 

Galimi atsakymai:

 • Siūloma veikti atsargiai.
 • Savo viešojoje veikloje neišsižadama socializmo sistemos.
 • Pasitelkiamos profsąjungos.
 • Stiprinamas bendradarbiavimas su Katalikų Bažnyčia.
 • „Solidarumas“ turi imtis vadovaujamo vaidmens partijoje.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

51. Kuo skyrėsi ir kuo buvo panašūs Vengrijos ir Čekoslovakijos įvykiai? Nurodykite po du panašumus ir skirtumus (4 taškai)

Teisingas atsakymas


Panašumai:
Siekiama valstybių savarankiškumo nuo Maskvos.
Įvedus svetimą kariuomenę, sustabdytos reformos.
Skirtumai:
Galimi atsakymai:

 • Čekoslovakijoje nebuvo viešai atsisakyta socializmo idėjos.
 • Vengrijoje pasipriešinimas peraugo į masinę ginkluotąją kovą.
 • Vengrijos pasipriešinimą slopino tik SSRS kariuomenė, o Čekoslovakijos bandymus reformuotis nuslopino SSRS ir Varšuvos bloko šalių kariuomenės.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai.

52. Dviem teiginiais paaiškinkite, kuo skyrėsi bandymai pakeisti situaciją Lenkijoje nuo panašių mėginimų Vengrijoje ir Čekoslovakijoje.(2 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:

 • Į Lenkiją papildomai nebuvo įvesta sovietų kariuomenės.
 • Lenkijoje buvo bendradarbiaujama su Katalikų Bažnyčia.
 • Lenkijoje pasipriešinimas buvo organizuojamas per profesines sąjungas.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai

53. Nurodykite tris karikatūroje atsispindinčias mintis. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:

 • Prievartos naudojimas.
 • Laisvių ir teisių apribojimas.
 • Nepaklususiųjų sistemai slopinimas.
 • Priklausomybė nuo Sovietų Sąjungos.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

54. Kokių skirtingų pasekmių Čekoslovakijai, Lenkijai ir Vengrijai turėjo bandymai imtis savarankiškų reformų? Paaiškinkite, kodėl visoms šioms valstybėms nepavyko įgyvendinti reformų. (4 taškai)

Teisingas atsakymas


Čekoslovakijoje buvo sustabdytos liberalios reformos / nušalinti nuo valdžios reformų iniciatoriai.
Vengrijoje bandymai reformuoti sistemą pareikalavo daug aukų. / Iš Vengrijos išvyko tūkstančiai gyventojų. / Imrei Nadžiui buvo įvykdyta mirties bausmė.
Lenkijoje buvo įkalinti „Solidarumo“ vadovai / įvesta karinė padėtis.
Paaiškinimas:
Sovietų Sąjungos politinė įtaka ir karinė galia tuo metu buvo tokia stipri, kad galėjo užgniaužti bet kurios valstybės bandymą keisti esamą situaciją.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai.

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums