2018 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

01. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus nustato:

 

 

 

 

02. Kuris teiginys pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją yra teisingas?

 

 

 

 

03. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą koordinuoja:

 

 

 

 

04. Po kryžiaus žygių:

 

 

 

 

05. Kuri iš šių veiklų nebuvo atliekama viduramžių vienuolynuose?

 

 

 

 

06. XVI a. prasidėjęs reformacijos judėjimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje paskatino:

 

 

 

 

07. Prancūzijoje jakobinų diktatūros metais:

 

 

 

 

08. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1588 m. priimtas III statutas:

 

 

 

 

2018 m. VBE 9 testinio klausimo karikatūra nepakenčiamas vaikas09. Kokia yra Džono Tenijelio 1890 m. karikatūros „Nepakenčiamas vaikas“ pagrindinė mintis?

 

 

 

 

10. Abiejų Tautų Respublikoje 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija:

 

 

 

 

11. Vilniaus universitetas buvo uždarytas po:

 

 

 

 

12. Spaudos draudimo metais caro valdžia Lietuvoje:

 

 

 

 

13. Įvardykite teritoriją, kuri žemėlapyje apibrėžta linija ir pažymėta skaičiumi 1.2018 m. VBE 13 testinio klausimo žemėlapis Europa po Vienos kongreso

 

 

 

 

14. Panaikinus baudžiavą Lietuvoje:

 

 

 

 

15. Kuri politinė doktrina ypač pabrėžė nusistovėjusios tvarkos ir stabilumo išsaugojimą bei puoselėjimą?

 

 

 

 

16. Kuris politikas apibūdintas šioje ištraukoje?
Jis buvo puikus diplomatas, suprantantis, jog pati [jo šalies] geografinė padėtis reikalauja labai lanksčios politikos kaimynų atžvilgiu. Tikruosius savo užsienio politikos interesus jis mokėjo meistriškai pridengti, o sąmoningai siekiamą tikslą vaizduoti kaip natūralią įvykių eigą. Savo požiūrį, siekiant pagrindinio šalies tikslo, jis išreiškė šiais žodžiais: „Ne kalbomis ar balsų dauguma yra sprendžiami didieji šio laiko uždaviniai, bet geležimi ir krauju.“

 

 

 

 

17. JAV prezidentas Vudro Vilsonas pokarinei Europai nesiūlė:

 

 

 

 

18. Sovietų Rusijoje Vladimiro Lenino valdymo metais:

 

 

 

 

19. 1938 m. SSRS nupieštos karikatūros „Didžiajame Europos kelyje“ pagrindinė mintis yra parodyti Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos:

2018 m. VBE 19 testinio klausimo karikatūra Didžiajame Europos kelyje

 

 

 

 

20. 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijoje buvo teigiama, kad „Atstačius Lietuvos Nepriklausomybę, ligi susirenkant Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina“:

 

 

 

 

21. Kas buvo pirmasis „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ vyriausiasis redaktorius?

 

 

 

 

22. Kuri iš skaičiais 1, 2, 3 ir 4 pažymėtų valstybių egzistuoja šiomis dienomis?2018 m. VBE 22 testinio klausimo žemėlapis Europa po Antrojo pasaulinio karo

 

 

 

 

23. Kuri valstybė yra Europos Sąjungos narė?

 

 

 

 

24. 1945 m. Potsdamo konferencijoje buvo nutarta:

 

 

 

 

25. Koks Lietuvos istorijos raidos etapas pavaizduotas Jono Varno 2002 m. karikatūroje?

2018 m. VBE 25 testinio klausimo Jono Varno lito siejimo su euru karikatūra

 

 

 

 


Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

A šaltinis (Iš Ipatijaus metraščio)

Kunigaikščiaudamas Lietuvos žemėje, [jis] pradėjo žudyti savo brolius ir brolėnus, o kitus išvijo iš krašto ir pradėjo kunigaikščiauti vienas visoje Lietuvos žemėje; ir labai išpuiko, ir reikalavo būti šlovinamas ir garbinamas, ir nepakentė priešingo sau nieko. Turėjo jis sūnų Vaišelgą ir dukteris; dukterį išleido už Švarno Danilovičiaus į Cholmą; Vaišelga pradėjo valdyti Novgorodą.

B šaltinis (Iš 1323 m. valdovo laiško užsienio miestų gyventojams)

Taip pat, be visa to, [ką suteikė] mūsų pirmtakai, jau šiuo savo raštu skelbiame, jog mūsų žemė karališka malone yra laisva [nuo mokesčių], nuo muitų ir kelio prievolių visiems pirkliams, riteriams, vasalams; juos aprūpinsiu pajamomis – kiekvieną pagal jo padėtį; [tai suteiksiu] bet kokios padėties amatininkams, būtent meistrams, kurpiams, račiams, akmenskaldžiams, druskininkams, malūnininkams, sidabrakaliams, svaidomųjų prietaisų gamintojams, žvejams ir [kitiems] bet kokios padėties; tegu jie atvyksta [į mūsų žemę] su vaikais, žmonomis ir galvijais, tegu ateina ir išeina pagal savo norą visiškai be jokio trukdymo; tai šiuo savo laišku užtikrindami, prižadame, kad jie bus saugūs ir neliečiami jokių neteisėtų mano pavaldinių pretenzijų.
Žemdirbiams, norintiems atvykti į mūsų karalystę ir čia pasilikti, duodame [žemę] bei suteikiame [privilegiją] dešimt metų [ją] dirbti laisvai ir be mokesčių, o pusę to laiko tebūna jie atleisti nuo bet kokios karališkos prievolės; minėtam terminui praėjus, atsižvelgiant į žemės derlingumą, jie duos dešimtinę, kaip ir kitose karalystėse bei tautose paprastai jie duodavo, tačiau su tokiu [skirtumu], kad mūsuose grūdas bus gausesnis, negu paprastai yra kitose karalystėse.

C šaltinis (Iš knygos „Lietuvos valstybės istorija“)

Jis buvo labai energingas karvedys, gebėjo aprėpti didžiulės valstybės reikalus. Juodu su [broliu] labiau tikėjo ginklu nei diplomatija. Suprasdami politinę krikščionybės svarbą, liko pagonys. Juodu gerai veikė konkrečiomis aplinkybėmis […]. Iš pradžių [jis] ir Rusioje, ir kare su kryžiuočiais daug laimėjo, tačiau valdymo pabaigoje pateko į krizę, nes nepaprastai padidėjo kryžiuočių spaudimas, ekspansija Rusioje atsitrenkė į rusų valstybę Maskvą. Svarbi sunkumų priežastis buvo politinis ir kultūrinis konservatizmas, vedęs į izoliaciją, trukdęs modernizuoti kraštą. Šis konservatizmas buvo kryžiuočių agresijos išdava, nebuvo rasta būdų jo atsikratyti. Didžiausias [jo] laimėjimas buvo atlaikyti kryžiuočių puolimai ir, suderinus Gediminaičių interesus, išlaikyta nesusiskaldžiusi valstybė.

D šaltinis (LDK XIII–XV a.)

2018 VBE D šaltinis LDK XIII XV a. žemėlapis

26. Įvardykite Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, kurių veikla aprašyta šaltiniuose ir pavaizduota žemėlapyje. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

A šaltinis – Mindaugas.
B šaltinis – Gediminas.
C šaltinis – Algirdas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

27. Įvardykite mūšį, kuris žemėlapyje pažymėtas skaičiumi 1. Nurodykite dvi šio mūšio pasekmes. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Mūšis – Durbės.
Pasekmės:
Galimi atsakymai:

 • Pristabdyta Vokiečių ordino agresija.
 • Žemaičių prašomas Mindaugas priėmė Žemaitiją į Lietuvos globą.
 • Sukilo kuršiai, žiemgaliai, estai, prasidėjo Didysis prūsų sukilimas.
 • Žlugo bandymas sujungti Vokiečių (Kryžiuočių) ir Livonijos ordinų žemes.
 • Mindaugas nutraukė taiką su Livonijos ordinu (atsimetė nuo krikščionybės) ir vėl ėmė kariauti su vokiečių riteriais.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

28. Remdamiesi žemėlapiu, įvardykite valdovą, kurio valdymo metais prie LDK buvo prijungta daugiausia naujų teritorijų. Nurodykite dvi priežastis, lėmusias LDK teritorijos plėtrą į Rytus. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Įvykis – Krikščionių Bažnyčios skilimas į Rytų ir Vakarų
Bažnyčias. / Krikščionių Bažnyčios skilimas. / Schizma.
Politinės:
Galimi atsakymai:

 • Romos popiežius ir Konstantinopolio patriarchas<

  susipyko dėl įtakos Sicilijoje (Italijoje).
   Romos popiežius buvo politiškai savarankiškas, o
  Konstantinopolio patriarchas priklausė nuo Bizantijos
  imperatoriaus.
   Popiežius ir patriarchas varžėsi dėl aukščiausiosios
  bažnytinės valdžios krikščionių pasaulyje.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

29. Remdamiesi žemėlapiu, nurodykite tuometinę valstybę, kuriai priklausė dalis šiandieninės Lietuvos teritorijos. Paaiškinkite, kokiomis aplinkybėmis šios žemės tapo Lietuvos valstybės dalimi. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Valstybė – Vokiečių (Kryžiuočių) ordinas.
Paaiškinimas – surengus Klaipėdos sukilimą (1923 / 1924 m.) ir prijungus prie Lietuvos valstybės. / pasirašius Klaipėdos krašto konvenciją
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

30. Nurodykite dvi bendras problemas, su kuriomis susidūrė visi trys valdovai. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:

 • Nuolatine Vokiečių ordino agresija.
 • Lietuvos apkrikštijimo klausimas.
 • Valstybingumo stiprinimas / teritorijos plėtimas.

Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

31. Nurodykite po du kiekvieno valdovo, kuriuos įvardijote atsakydami į 26 klausimą, pasiekimus. (6 taškai)
Teisingas atsakymas

(Mindaugas)
Galimi atsakymai:

 • Suvienytos Lietuvos žemės į vieną valstybę.
 • Priimta krikščionybė.
 • Lietuva tapo karalyste.
 • Pradėjo plėsti žemes į Rytus.
 • (Gediminas)
  Galimi atsakymai:

  • Sėkminga diplomatinė veikla kurį laiką užtikrino valstybės saugumą.
  • Išplėstos LDK valdos į Rytus.
  • Sudarė geresnes sąlygas plėtoti amatus, prekybą, augti miestams.
  • Vilnius tapo sostine.

  (Algirdas)
  Galimi atsakymai:

  • Ypač išplėtė LDK žemes į Rytus.
  • Atremta suintensyvėjusi Vokiečių ordino agresija ir išsaugotos LDK vakarinių sienų stabilumas.
  • Skatino LDK miestų plėtrą ir prekybą.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai. 5 taškai skiriami, kai pateikti penki teisingi atsakymai. 6 taškai skiriami, kai pateikti šeši teisingi atsakymai.

  Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

  A šaltinis (Iš keliautojo dienoraščio)

  Spalio 12 diena. Antrą valandą nakties pasirodė žemė. Rytą išlipu į mažą salelę. Išskleidžiu karalystės vėliavą, Karaliaus ir Karalienės vardu paskelbiu tą žemę Ispanijos nuosavybe.
  Spalio 24 diena. Išplaukiu į salą, kurią indėnai, plaukiantys su manim, vadina Kolba [Kuba]. Jei tikėčiau jų pasakojimais apie jos dydį ir turtingumą, tai turėtų būti Sipangu [taip Markas Polas buvo pavadinęs Japoniją], esanti šiame krašte, kaip spėju iš matytų žemėlapių. Indėnai sako, kad saloje daug perlų, aukso ir prieskonių.

  B šaltinis (Iš Antonijaus Pigafeto dienoraščio)

  Mes perplaukėme sąsiaurį ir atsidūrėme Ramiajame vandenyne. Praleidome tris mėnesius ir dvidešimt dienų be jokio šviežio maisto. Valgėme džiūvėsius, kurie jau buvo nebe džiūvėsiai, o dulkės, pilnos straubliukų ir dvokiančios žiurkių šlapimu. Gėrėme gelsvą, jau seniai padvisusį vandenį. Suvalgėme taip pat keletą jaučio odų, dengusių didžiosios rėjos viršų ir saugojusių takelažą. Bet tos odos, veikiamos saulės, lietaus ir vėjo, pasidarė tokios kietos, kad turėjome keturias ar penkias dienas mirkyti jas jūroje. Paskui paklodavome jas kuriam laikui ant žarijų, o po to valgydavome; taip pat dažnai valgėme malkų drožles. Žiurkė kainavo pusę dukato (maždaug 1,16 aukso eskudo), bet ir už tiek nelabai jų teatsirasdavo.

  C šaltinis (Iš portugalo jūrininko pasakojimo)

  Kitą dieną grįžo tie patys laivai; tada kapitonas nusiuntė vieną mūsų įkaitą į Kalikutą, ir tie, kurie jį lydėjo, nuvedė jį pas du Tuniso maurus, mokančius kastiliškai ir genujietiškai, ir štai kaip jis buvo pasveikintas žodis žodin: „Koks velnias čia tave atnešė?“ Ir jie jį paklausė, ko mes čia taip toli atplaukėme, ir jis jiems atsakė, kad mes atplaukėme ieškodami krikščionių ir prieskonių. Jie jam tarė: „Tai kodėl čia savo žmonių neatsiunčia nei Kastilijos, nei Prancūzijos karaliai, nei Venecijos senjorija?“ O jis atkirto, kad Portugalijos karalius nenorėtų leisti šiems valdovams siųsti savo žmones į šiuos kraštus; jie atsakė, kad jis gerai darąs.

  D šaltinis (XV–XVI a. Didieji geografiniai atradimai)

  2018 VBE D šaltinis XV–XVI a. Didieji geografiniai atradimai

  32. Įvardykite keliautojus, kurių ekspedicijos aprašytos šaltiniuose. Kurio keliautojo pirmoji ekspedicija vyko XVI a.? (4 taškai)
  Teisingas atsakymas
  A šaltinis – Kristupas Kolumbas.
  B šaltinis – Fernandas Magelanas.
  C šaltinis – Vaskas da Gama.
  XVI a. vyko Fernando Magelano ekspedicija.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai.

  33. Nurodykite po vieną politinę, ekonominę ir techninę Didžiųjų geografinių atradimų prielaidą. (3 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Politinė
  Galimi atsakymai:

  • Sausumos kelius į Rytų šalis kontroliavo turkai, todėl teko ieškoti kelio jūra.
  • Portugalijos ir Ispanijos sustiprėjimas ir valdovų parama ruošiant ekspedicijas.
  • Krikščionybės plėtra.

  Ekonominė
  Galimi atsakymai:

  • Didėjant prekinei gamybai, ėmė trūkti aukso ir sidabro pinigams gaminti.
  • Rytų prekių paklausa skatino ieškoti naujų kelių į Rytus.

  Techninė
  Galimi atsakymai:

  • Sukurti geresni ginklai.
  • Tobulėjo laivai (karavelės, karakos).
  • Gerėjo navigacinės priemonės (kompasas, astroliabija), plėtojosi kartografija.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

  34. Dviem teiginiais paaiškinkite, kokią reikšmę turėjo žemėlapyje skaičiumi 1 pažymėta ekspedicija ją finansavusiai valstybei. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Į Ispaniją buvo įvežti didžiuliai kiekiai aukso ir šalis labai praturtėjo.
  • Prasidėjo Ispanijos kolonijinė plėtra.
  • Įvežtos naujos maistinės kultūros.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  35. Dviem teiginiais paaiškinkite, kokią reikšmę turėjo žemėlapyje skaičiumi 2 pažymėta ekspedicija ją finansavusiai valstybei. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Padėjo pagrindus įtvirtinti Portugalijos viešpatavimą Rytinėje Afrikos pakrantėje.
  • Sustiprino Portugalijos prekybines pozicijas Indijos vandenyne.
  • Atėmė iš arabų prekybos kelių monopolį su Indija.
  • Prisidėjo prie Portugalijos kolonijinės sėkmės.
  • Įvežtos naujos maistinės kultūros.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  36. Dviem teiginiais paaiškinkite, kokią reikšmę turėjo žemėlapyje skaičiumi 3 pažymėta ekspedicija ją finansavusiai valstybei. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Įrodyta, kad Žemė yra apvali.
  • Atrastas Ramusis vandenynas.
  • Suprasta, kad pasaulio vandenynas yra vientisas.
  • Patvirtinta, kad K. Kolumbas atrado naują pasaulio dalį.
  • Laiko juostų supratimas

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  37. Nurodykite, kokie pokyčiai prasidėjo Europoje ir atrastose žemėse po Didžiųjų geografinių atradimų. (6 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Europoje
  Galimi atsakymai:

  • Sumažėjo Italijos miestų (Venecijos ir Genujos) įtaka tarptautinei prekybai.
  • Dėl iš kolonijų atgabento aukso ir sidabro krito pinigų vertė.
  • Į Europą buvo atgabenti nauji maistiniai augalai (bulvės, kukurūzai, tabakas ir kt.).
  • Iškilo pirklių luomas, lėmęs buržuazijos pozicijų stiprėjimą.
  • Iškilo Portugalijos ir Ispanijos valstybės.
  • Prekybinių kompanijų susikūrimas.
  • Pasaulinė prekyba.
  • Kolonijų plėtra.

  Atrastose žemėse
  Galimi atsakymai:

  • Prasidėjo naujų žemių kolonizacija.
  • Naikinamos vietinės kultūros, jų pasiekimai.
  • Pradėta platinti krikščionybė.
  • Įvežti Europoje paplitę naminiai gyvuliai: arkliai, jaučiai, avys, kiaulės, ožkos.
  • Išplito iki tol nebuvusios ligos.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai. 5 taškai skiriami, kai pateikti penki teisingi atsakymai. 6 taškai skiriami, kai pateikti šeši teisingi atsakymai.

  Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

  A šaltinis (Iš Petro Klimo kreipimosi į Lenkijos užsienio reikalų ministrą)

  Jau keliais atvejais Lietuvos Vyriausybė yra pareiškusi esanti tvirtai nusistačiusi rišti draugiškai visus neišspręstus klausimus tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tuo nusistatymu vaduodamasi, Lietuvos Vyriausybė įrodė savo taikingumą derybose Suvalkuose, vengdama kraujo praliejimo, kurs galėtų sukliudyti ateityje gerus santykius tarp abiejų valstybių ir pasunkintų išsprendimą klausimų, kurie sukėlė dabartinį konfliktą. Lietuvos Vyriausybė, nusistačiusi visada laikytis tos elgsenos, jaučiasi turinti teisę laukti to paties ir iš Lenkų Vyriausybės. […] Visi tie žygiai, niekuo nepamatuoti ir nepateisinami dabartinėmis aplinkybėmis, mus verčia kreipti Jūsų dėmesį į jų prieštaravimą Lenkų Vyriausybės įsipareigojimams Tautų Sąjungai, taip pat ir pažadams, kuriuos padarė lenkų delegacija Suvalkuose.

  B šaltinis (Iš Klaipėdos krašto konvencijos, pasirašytos 1924 m. gegužės 8 d.)

  1 straipsnis
  Britų imperija, Prancūzija, Italija ir Japonija, kurios drauge su Amerikos Jungtinėmis Valstybėmis, kaipo svarbiausios Santarvės ir su jomis susidėjusios valstybės, pasirašė Versalės traktatą, perduodama Lietuvai šioje konvencijoje numatytomis sąlygomis visas teises ir titulus, kuriuos jos turi paėmusios nuo Vokietijos, eidamos Versalės traktato straipsniu 99, teritorijoje tarp Baltijos jūros, Rytų Prūsijos vasaros rytų sienos (kaip ji yra aprašyta minėto traktato straipsnyje 28 ir kaip ji ypač nurodyta laiške, kurį Santarvės vyriausybių Ambasadorių konferencijos pirmininkas pasiuntė Vokietijos ambasadoriui Paryžiuje 1921 metų liepos 18 d.) ir buvusios sienos tarp Vokietijos ir Rusijos. Ta teritorija šioje konvencijoje bus vadinama „Klaipėdos teritorija“. […]
  15 straipsnis
  Klaipėdos teritorijos suvereniteto teisės arba jų vykdymas negali būti perduotas be aukštųjų susitariančių šalių sutikimo.

  C šaltinis (Iš Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos posėdžio protokolo)

  Ministrų Taryba, apsvarsčiusi susidariusią padėtį ir nerasdama kitokios išeities, laiko, kad ji yra priversta Vokietijos vyriausybės reikalavimą priimti. […] Gresiančio pavojaus iš Vokietijos pusės akivaizdoje Ministrų Taryba neranda galimumo įvykdyti Lietuvos ir Britų imperijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos konvencijos dėl Klaipėdos teritorijos 15 str. nuostato reikalavimus. Užsienio reikalų ministrui pavedama tik painformuoti Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos įgaliotus ministrus Kaune apie Vokietijos vyriausybės reikalavimą grąžinti Klaipėdos kraštą reichui.

  D šaltinis (1939 m. karikatūra „Aviacijos gadynėj“)

  2018 VBE D šaltinis 1939 m. karikatūra Aviacijos gadynėj

  38. Nurodykite A šaltinyje aptariamą problemą. Kelintais metais ji kilo Lietuvoje? (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Problema
  Galimi atsakymai:

  • Suvalkų sutarties sulaužymas.
  • Vilniaus / Vilniaus krašto užėmimas.

  Metai 1920 m.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  39. Nurodykite du argumentus, kuriais P. Klimas grindžia Lietuvos pozicijos teisėtumą. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Lietuva siekia palaikyti draugiškus santykius su Lenkija.
  • Lenkija nesilaiko įsipareigojimų Tautų Sąjungai.
  • Lenkija sulaužė Suvalkų sutartį.
  • Lietuvos taiki politika.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  40. Dviem teiginiais paaiškinkite, kodėl Lietuvai buvo svarbi Suvalkų sutartis. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Lietuvai atiteko Vilnius.
  • Stabilizuoti santykiai su Lenkija.
  • Sustabdė karinius veiksmus.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  41. Dviem teiginiais paaiškinkite, kodėl Lietuvai buvo svarbi Klaipėdos krašto konvencija. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  1. Lietuva prisijungė Klaipėdos kraštą.
  2. Klaipėdos krašto saugumą užtikrino didžiosios valstybės.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  42. Nurodykite dvi priežastis, kodėl Lietuvos Respublikos Ministrų Taryba nutarė „grąžinti Klaipėdos kraštą reichui“. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  1. Lietuvos valdžia suprato, kad neturi lygiaverčių jėgų pasipriešinti galimai Vokietijos agresijai.
  2. Tarptautinės padėties pasikeitimas lėmė, kad didžiosios valstybės nebegalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Klaipėdos krašto.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  43. Įvardykite įvykį, po kurio Lietuvos spaudoje pasirodė pateikta karikatūra. Nurodykite dvi joje išreikštas mintis. (3 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Įvykis – SSRS ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties pasirašymas.
  1. Vilniaus ir Vilniaus krašto grąžinimas Lietuvai.
  2. Visuomenės džiaugsminga reakcija į Vilniaus atgavimą.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti
  trys teisingi atsakymai.

  44. Paaiškinkite, kaip klostėsi Lietuvos santykiai XX a. trečiąjį ir ketvirtąjį dešimtmečiais su SSRS, Vokietija ir Lenkija. (6 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Su SSRS trečiąjį dešimtmetį buvo palaikomi draugiški tarptautiniai santykiai, tačiau ketvirtąjį SSRS, prisidengdama gerais ketinimais, pradėjo taikyti prievartą prieš Lietuvą ir galiausiai ją okupavo.
  Su Vokietija trečiąjį dešimtmetį buvo palaikomi draugiški tarptautiniai santykiai, tačiau naciams atėjus į valdžią santykiai pradėjo blogėti ir galiausiai iš Lietuvos buvo atimtas Klaipėdos kraštas.
  Su Lenkija trečiąjį dešimtmetį dėl Vilniaus užėmimo buvo nepalaikomi jokie ryšiai, o ketvirtąjį Lenkija įteikė ultimatumą dėl diplomatinių santykių užmezgimo.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai. 5 taškai skiriami, kai pateikti penki teisingi atsakymai. 6 taškai skiriami, kai pateikti šeši teisingi atsakymai.

  Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis

  A šaltinis (Josifas Stalinas apie I penkmečio plano tikslus, 1933 m.)

  Pagrindinis penkmečio plano uždavinys buvo pereiti nuo smulkiosios kaimo ekonomikos į didžiosios kolektyvinės ekonomikos kelią, kartu užtikrinant ekonominę socializmo bazę kaime ir taip
  panaikinant galimybę restauruoti kapitalizmą Sovietų Sąjungoje.
  Penkmečio plano uždavinys buvo sukurti šalyje visas technines ir ekonomines sąlygas šalies gynybiniam pajėgumui maksimaliai pakelti bei suteikti galimybę suduoti stiprų atkirtį kiekvienam
  ginkluotos intervencijos bandymui, kiekvienam ginkluotos išorės agresijos bandymui…
  Kas gi diktavo šį pagrindinį penkmečio plano uždavinį? Kas jį pateisino? Reikalas likviduoti ekonominį ir techninį SSRS atsilikimą, pasmerkiantį ją nepavydėtinai egzistencijai; reikalas sukurti šalyje sąlygas, kurios leistų jai ne tik pasivyti, bet ilgainiui ir pralenkti ekonominiu bei techniniu atžvilgiu išsivysčiusias kapitalistines šalis…

  B šaltinis (Ištrauka iš Adolfo Hitlerio kalbos, sakytos 1937 m.)

  Praėjo ketveri metai nuo akimirkos, kai prasidėjo didžiausia nacionalinė revoliucija ir reforma, kokią tik Vokietija buvo patyrusi. […] Nacionalsocialistinė programa keičia individualybių koncepciją į liaudies koncepciją, kurioje visus žmones sieja jų kraujas ir žemė. Iš visų užduočių, kurios mūsų laukia, išsaugoti savo rasę yra didžiausia ir švenčiausia. Tai neatitolins mūsų nuo kitų tautų, atvirkščiai, tai pirmą kartą mus atves į savitarpio supratimą… Jie [užsienio valstybių politikai] kalba apie demokratiją ir diktatūrą, bet nesupranta, kad šioje šalyje įvykusi revoliucija gali būti pavadinta demokratiškiausia tikrąja šio žodžio prasme. […] Dabar yra tik vienas Vokietijos suverenumo atstovas – jos liaudis. Todėl ji yra pagrindas, o partija, valstybė, armija, pramonė, teisingumas ir t. t. yra tik priemonės jai remti. Kai atėjau į valdžią, buvo 6 milijonai bedarbių, ūkininkai atrodė pasmerkti žlugti. Šiandien turite pripažinti, kad aš ištesėjau savo pažadus. Vokietijoje nebus streikų ar lokautų*, nes kiekvienas turi tarnauti nacijos interesams. […] Atkurti vokiečių tautos garbę buvo sunkiausia ir drąsiausia užduotis mano gyvenime.

  lokautas reikšmė
  lokautas – darbo ginčų sprendimo veiksmas, kai darbdavys sustabdo gamybą, nutraukia veiklą ir atleidžia darbuotojus, siekdamas, kad jie atsisakytų savo reikalavimų arba juos pakeistų.

  C šaltinis (Deivido Lou 1939 m. rugsėjo 20 d. karikatūra „Pasimatymas“)

  2018 VBE C šaltinis 1939 m. karikatūra Pasimatymas

  45. Nurodykite du tikslus, kuriuos J. Stalinas kėlė I penkmečio planui. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Įvykdyti žemės ūkio kolektyvizacija.
  • Stiprinti šalies gynybinį pajėgumą.
  • Įveikti ekonominį atsilikimą nuo Vakarų / kapitalistinių šalių.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  46. Kokius du Vokietijos politinio ir socialinio gyvenimo ypatumus savo kalboje pabrėžia A. Hitleris? (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Politinio – valstybėje yra įgyvendinta tikroji demokratija / tautos išsaugojimas.
  Socialinio – išspręsta nedarbo problema.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  47. Palyginkite nacistinę ir komunistinę vidaus politiką – nurodykite po du jų panašumus ir skirtumus. (4 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Panašumai:
  Galimi atsakymai:

  • Teroro naudojimas prieš žmones.
  • Visiškas demokratinių laisvių ir teisių suvaržymas.
  • Propagandos sklaida valstybėje.
  • Asmenybės kultas.
  • Didžiulė slaptosios policijos įtaka valstybėje.
  • Vienpartinė sistema.

  Skirtumai:
  Galimi atsakymai:

  • Sovietų Sąjungoje buvo panaikinta privati nuosavybė, Vokietijoje tokios politikos nebuvo laikomasi.
  • Sovietų Sąjungoje visapusiškai buvo persekiojama ir varžoma bažnyčia, Vokietijoje bažnyčia išsaugojo tam tikrą savarankiškumą.
  • Antisemitizmas Vokietijoje tapo valstybine politika, SSRS žydai sistemingai nebuvo persekiojami.
  • Vokietijoje buvo propaguojamas nacionalizmas, SSRS buvo iškeliamas klasinis principas.
  • Skirtingai buvo traktuojama moterų padėtis visuomenėje: Vokietijoje moterys buvo raginamos visą dėmesį skirti šeimai, o SSRS buvo propaguojamas moterų lygiateisiškumas su vyrais, jos raginamos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti
  trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai.

  48. Įvardykite įvykį, kuris paskatino autorių nupiešti karikatūrą. (1 taškas)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Lenkijos užpuolimas ir jos sutriuškinimas.
  • Karo pradžia.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas.

  49. Nurodykite sutartį, kuri lėmė karikatūroje pavaizduotų diktatorių santykius. (1 taškas)
  Teisingas atsakymas

  Molotovo–Ribentropo paktas / Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutartis.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas.

  50. Paaiškinkite, kaip karikatūroje užrašyti diktatorių žodžiai atspindėjo jų ideologiją. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  „Sakyčiau, kad tai visuomenės padugnės.“
  A. Hitlerio žodžiuose atsispindi rasistinė ideologija.
  „Manau, kad tai kraugeriški darbininkų žudikai.“
  J. Stalino žodžiuose atsispindi klasinė ideologija.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  51. Paaiškinkite, kuo kiekvienam diktatoriui buvo naudingas tarpusavio susitarimas. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  1. J. Stalinas galėjo įgyvendinti savo agresyvius planus teritorijose, kurios atiteko SSRS pagal Molotovo–Ribentropo paktą.
  2. Hitleris, užsitikrinęs saugias Rytų sienas, galėjo savo agresiją nukreipti į Vakarus.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  52. Palyginkite nacistinę ir komunistinę užsienio politiką – nurodykite panašumą ir skirtumą. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Panašumas:
  Tiek nacistinė, tiek komunistinė užsienio politika buvo ekspansyvi ir agresyvi.
  Skirtumas:
  Naciai savo ekspansiją stengėsi pateisinti vokiečių žemių prijungimu prie Vokietijos, o komunistai siekė okupuoti šalis, prisidengdami, kad užimtų šalių žmonės savanoriškai pasiprašo SSRS globos ir buvimo jos sudėtyje.
  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  53. Nurodykite dvi A. Hitlerio ir J. Stalino bendradarbiavimo pasekmes to meto tarptautinei politikai. (2 taškai)
  Teisingas atsakymas

  Galimi atsakymai:

  • Paskatino Italiją, Japoniją ir kitas šalis vykdyti agresyvią užsienio politiką.
  • Visiškai pradėta ignoruoti tarptautinė teisė ir Tautų Sąjungą.
  • Pagreitino Antrojo pasaulinio karo pradžią.

  Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

  Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

  © 2014-2023 Istorijai.lt

  Pin It on Pinterest

  Eiti prie įrankių juostos

  Pranešti apie klaidą

  Ši teksto iškarpa bus pateikta mums