2017 m. istorijos valstybinis brandos egzaminas

01. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnyje teigiama, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma:

 

 

 

 

02. Kuri iš šių valdžios institucijų pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją yra atsakinga už valstybės biudžeto tvirtinimą?

 

 

 

 

03. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimo ir Respublikos Prezidento įgaliojimai gali būti pratęsti:

 

 

 

 

04. Kuris valstybės atstovas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją negali būti Seimo nariu?

 

 

 

 

05. Kieno interesus pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją gina valstybė?

 

 

 

 

06. Kuri iš šių aplinkybių paskatino frankus priimti krikščionybę?

 

 

 

 

07. Kurie abu reiškiniai būdingi Vakarų Europos viduramžiams?

 

 

 

 

2017 VBE 08 testinio klausimo nuotrauka Vinco Kudirkos obeliskas08. Vilniuje Vincui Kudirkai pastatytas paminklas – skulptūra ir obeliskas. Ant obelisko iškaltas 1898 m. V. Kudirkos sukurtas eilėraštis. Kaip autorius pavadino šį eilėraštį?

 

 

 

 

09. Kuriame mieste 1547 m. buvo išleistas Martyno Mažvydo „Katekizmas“?

 

 

 

 

10. Kuri iš šių priežasčių paskatino Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę pasirašyti Liublino uniją?

 

 

 

 

11. Kuris valdovas įkūrė Vilniaus universitetą?

 

 

 

 

12. Kurioje eilutėje išvardytos 1789 m. Prancūzijos revoliucijos priežastys?

 

 

 

 

13. Kelintų metų sukilimas apdainuotas šiuose posmuose?

[…] Jau pakorė Kosakovskį,
Pakarkim ir Poniatovskį,
Kaip iškarsim tuo pagonus,
Neturėsim daugiau ponų… […] Būkim brolalei vienybėj,
Turėkim širdy drąsybę.
Kaip iš vieno atsistosim,
Maskoliams nesiduosim. […]

 

 

 

 

14. Kuri ypatybė būdinga ir manufaktūrinei, ir fabrikinei gamybai?

 

 

 

 

2017 VBE testinio 15 klausimo nuotrauka 1993 m. 5 litų banknotas15. Ant 1993 m. išleisto 5 litų banknoto pavaizduota Petro Rimšos skulptūra „Lietuvos mokykla 1864–1904 m.“. Kokia šios skulptūros pagrindinė mintis?

 

 

 

 

16. Kas ir kada priėmė rezoliuciją, kurioje buvo išreikštas lietuvių tautos pasiryžimas kurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos valstybę?

 

 

 

 

17. Kurioje eilutėje nurodyta viena iš Pirmojo pasaulinio karo priežasčių?

 

 

 

 

18. Kokia yra teisinga Sovietų Rusijoje pradėtų vykdyti ekonominių reformų seka?

 

 

 

 

19. Iš Vilniaus komendanto generolo leitenanto A. Viatkino raporto M. Muravjovui:
Nusikaltėlis Zigmantas Sierakauskas, sutinkamai su šia konfirmacija pakartas viešai Lukiškių
priemiesčio turgaus aikštėje š. m. birželio 15 d. 10 val. ryto. Pranešu apie tai jūsų prakilnybei
Vilniaus karinės apygardos kariuomenės vadui.

Ko buvo siekiama įvykdant šį mirties nuosprendį?

 

 

 

 

20. Kurios šalies valdžia XX a. ketvirtajame dešimtmetyje davė šiuos nurodymus spaudai?
Bet kokia Čarlio Čaplino reklama yra nepageidaujama. […] Vartojant terminą „spalvotosios tautos“ reikia elgtis itin atsargiai, nes į šį terminą jautriai reaguoja mūsų sąjungininkai japonai […]. Būtina skelbti kuo daugiau straipsnių, nušviečiančių britų žiaurumus per būrų karus Afrikoje, kovą prieš JAV nepriklausomybę ir kolonijinę politiką Indijoje.

 

 

 

 

21. Kuri valstybė 1939 m. paskelbė karą Vokietijai dėl Lenkijos užpuolimo?

 

 

 

 

22. Kuris įvykis aprašomas šiame tekste?
Manifestantai buvo apsupę pastatą glaudžiu žiedu – nei tankai, nei desantininkai prasiveržti negalėjo […]. Lietuvoje turėjo būti įvestas prezidentinis valdymas. Būtent tam viskas ir buvo daroma – sukurti galimybes transliuoti Lietuvai, kadangi kreipsis Gorbačiovas.

 

 

 

 

23. Kurio istorinio proceso padarinius 1872 m. graviūroje „Geležinkeliu virš Londono“ pavaizdavo dailininkas Gustavas Dorė?

 

2017 VBE 23 testinio klausimo graviūra

 

 

 

 

 

24. Kuri iš šių organizacijų sovietinės okupacijos metais buvo įkurta užsienyje?

 

Šis klausimas buvo anuliuotas. Dėl 24 klausimo – NEC.lt

 

 

 

 

2017 metų valstybinio brandos egzamino Vienos kongreso žemėlapis testinė dalis

25. Kuriai valstybei po Vienos kongreso atiteko teritorija, žemėlapyje pažymėta skaičiumi 1?

 

 

 

 


Šaltiniai

Į 26–33 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš 1322 m. Gedimino laiško popiežiui Jonui XXII)

Jūsų kilnybei šiuo laišku pareiškiame, jog mūsų pirmtakas karalius Mindaugas su visa savo karalyste buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą, bet dėl brolių iš teutonų namo magistro [daromų] žiaurių nuoskaudų ir nesuskaičiuojamų išdavysčių jie visi nuo to tikėjimo atkrito […].
Šventasis ir garbingasis tėve! Mes su krikščionimis kariaujame ne dėl to, kad sunaikintume katalikų tikėjimą, bet kad pasipriešintume mums [daromoms] skriaudoms, kaip tai daro krikščionių karaliai bei valdovai; tai matyti iš to, kad mes pas save turime brolių iš pranciškonų ordino ir iš dominikonų ordino ir jiems davėme visišką laisvę krikštyti, sakyti pamokslus ir atlikinėti kitas šventąsias apeigas. […] O dabar, šventasis ir garbingasis tėve, labai prašome atkreipti savo dėmesį į mūsų apverktiną būklę, nes mes, kaip ir kiti krikščionių karaliai, esame pasirengę visuose dalykuose jums paklusti ir priimti krikščionių tikėjimą, kad tik mūsų nevargintų anksčiau minėti kankintojai, būtent minėtasis magistras ir broliai.

B šaltinis (Iš 1387 m. Jogailos privilegijos bajorams)

Kiekvienas priėmęs katalikų tikėjimą karys ar bajoras ir jų palikuonys bei teisėtieji paveldėtojai turi ir turės visišką ir visokeriopą teisę valdyti, laikyti, naudotis, perduoti, perleisti, pakeisti, duoti, dovanoti ir laisvai vartoti pagal savo laisvą valią ir norą pilis, valsčius, kaimus, namus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo, taip, kaip panašiomis teisėmis naudojasi ir kiti kilmingieji kitose mūsų Lenkijos karalystės žemėse, kad neatrodytų, jog jie nelygūs teisių atžvilgiu, nors juos jungia tai, kad jie yra vienos karūnos pavaldiniai. […] Pagal seną paprotį karo žygis pasilieka kiekvieno pareiga, kuri vykdoma savo nuostoliais ir išlaidomis.

C šaltinis (Iš 1415 m. Žemaičių skundo Konstanco susirinkimui)

Viso pasaulio krikščionių vadovams ir tautoms. Paklausykite, šlovintieji kunigaikščiai, dvasinių ir pasaulietinių reikalų tvarkytojai […]. Išgirskite, prašome jus, kurie mylite teisingumą, baisią mūsų priespaudą, kuri mus ir mūsų šeimas didžiai sužalojo […]. Jaunutes mūsų dukteris kryžiuočiai, bjaurodami kryžiaus šventumą, smurtu paverčia savo aistrų aukomis! […] plačiai žinomą bajorą […], jo žmoną ir vaikus surišo ir išvarė į Prūsus, o ten visus kaip vergus išžudė. […] Kaimiečius išžudė be jokio pasigailėjimo. Kiek prispaustųjų vaitojimo pasigirdo mūsų krašte, kurio nuo amžių nebuvome girdėję! Kodėl jie (kryžiuočiai) delsia mus krikštyti, kodėl visame, kad ir dideliame mūsų krašte, nepastatė nė vienos bažnyčios? Maža to, net kunigo nedavė nė vieno! Išvada tegali būti viena, kad mus išmarinti ir išnaikinti jiems terūpėjo. […] Todėl nužemintai prašome Jūsų Šventenybę (popiežių) padėti mums įvykdyti šventus mūsų norus, kad galėtume priimti šventą krikštą kaip tikėjimo ir meilės ženklą. […] Mes esame Dievo padarai, sukurti pagal jo paveikslą, esame Dievo sūnūs, skirti laisvei […]. Prašome įgalioti Jogailą ir Vytautą, kad jiedu, pasitelkę Vilniaus vyskupą Petrą ir Lvovo arkivyskupą Joną, atvyktų į Žemaitiją ir mus pakrikštytų, pastatytų mūsų krašte katedrą ir bažnyčių.

D šaltinis (Strasbūro Šv. Petro naujosios bažnyčios freskos „Tautų žygis prie kryžiaus“ fragmentas)

2017 VBE D Šaltinis Strasbūro Šv. Petro naujosios bažnyčios freskos „Tautų žygis prie kryžiaus“ fragmentas

26. A šaltinyje teigiama: „mūsų pirmtakas karalius Mindaugas su visa savo karalyste buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą.“ Kelintais metais jis atsivertė į Kristaus tikėjimą? Paaiškinkite, kodėl jis tai padarė. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Metai – 1251 m.
Paaiškinimas
Galimi atsakymai:
siekė sustabdyti ordinų agresiją;
siekė susieti Lietuvą su krikščioniškąja Europa;
siekė įtvirtinti savo valdžią / karūnuotis
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

27. Remdamiesi A šaltiniu, užrašykite du Gedimino teiginius, rodančius, jog katalikybė tuo metu plito Lietuvoje. Pateikite A šaltinio citatą, atskleidžiančią Gedimino požiūrį į Lietuvos krikštytojus. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Lietuvoje leista veikti pranciškonams ir dominikonams.
2. Nedraudžiama Lietuvos gyventojams priimti krikštą.
3. Leidžiama atlikinėti krikščioniškas apeigas / sakyti pamokslus.
Citata
Galimi atsakymai:
„dėl brolių iš teutonų namo magistro [daromų] žiaurių…“
„kad tik mūsų nevargintų anksčiau minėti kankintojai…“
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

28. Remdamiesi B šaltiniu ir žiniomis, nurodykite, kokių dviejų tikslų siekė Jogaila, bajorams suteikdamas privilegiją. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:
bajorai priimtų krikščionybę;
krikščionys bajorai galėtų paveldėti turtą;
bajorai atliktų karinę tarnybą;
užsitikrinti bajorų palankumą / stiprinti bajorų luomą;
sulyginti bajorus teisių atžvilgiu su vienos karūnos
pavaldiniais.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

29. Remdamiesi A ir B šaltiniais bei žiniomis, paaiškinkite, kokią reikšmę Lietuvai turėjo Mindaugo ir Jogailos krikštas (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Mindaugo
Galimi atsakymai:
krikštas sudarė prielaidas Mindaugui tapti Lietuvos karaliumi;
atsirado galimybė perimti Vakarų Europos kultūros
pasiekimus / suartėti su Vakarų Europa;
pristabdė kryžiuočių puldinėjimą.
Jogailos
Galimi atsakymai:
krikštas įtvirtino krikščionybę Lietuvoje;
krikštas sudarė prielaidas formuotis luominei visuomenei;
perėmė Vakarų Europos kultūrą;
buvo atimtas iš kryžiuočių pretekstas puldinėti LDK.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

30. Kokios dvi esminės priežastys trukdė žemaičiams priimti krikštą (C šaltinis)? Paaiškinkite, kodėl žemaičiai nebuvo pakrikštyti, kai Lietuva priėmė krikštą. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Kryžiuočių plėšikavimas ir žudymas.
2. Kryžiuočiai nesistengė krikštyti.
Paaiškinimas
Lietuvos krikšto metu žemaičius valdė ordinas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

31. Remdamiesi C šaltiniu, nurodykite, kokius du prašymus Konstanco susirinkimui pateikė žemaičiai. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:
leisti krikštytis savo noru;
leisti, kad krikštytų Jogaila ir Vytautas;
„pastatytų mūsų krašte katedrą ir bažnyčių“.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

32. Kokios dvi idėjos apie Lietuvos krikštą atsispindi freskoje (D šaltinis)? (2 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Lietuva, kaip ir kitos Europos tautos, priima krikščionybę.
2. Krikščionybę Lietuva priima paskutinė Europoje.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

33. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, kurios lėmė vėlyvą Lietuvos krikštą. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:
kryžiuočių puldinėjimai stabdė krikšto priėmimą;
siekis išlaikyti pagonybę;
LDK valdovai dvejojo, kurią krikščionybės kryptį pasirinkti.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

Į 34–41 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš Adamo Smito veikalo „Tautų turtas“, 1776 m.)

Visų tautų ir amžių patirtis rodo, kad vergų darbas, nors ir atrodo tekainuojantis vien jų išlaikymą, galiausiai yra visų brangiausias. Žmogus, negalintis įsigyti jokios nuosavybės, negali turėti jokio kito intereso, kaip tik valgyti kuo daugiau ir dirbti kuo mažiau. […] Tuo metu, kai bet kokia ideologinė sistema yra visiškai arba su išlygomis atmetama, įsitvirtina aiški ir paprasta prigimtinės laisvės sistema. Kiekvienam žmogui, tol, kol jis nepažeidžia teisingumo įstatymų, paliekama visiška laisvė savaip siekti užsibrėžto tikslo ir savo veikla bei kapitalu konkuruoti su bet kurio kito žmogaus ar grupės žmonių veikla ar kapitalu. Valdovui telieka trys pareigos: 1-oji – ginti visuomenę nuo prievartos ir priešų užpuolimo; 2-oji – apsaugoti kiekvieną visuomenės narį nuo neteisybės bei priespaudos; 3-ioji – rūpintis kai kuriais viešaisiais darbais, kuriais niekada nesidomėtų atskiras žmogus ar nedidelė žmonių grupė. […] Kiekvienai tautai, prekiaujančiai su kitomis tautomis, yra svarbu kuo pigiau nupirkti ir kuo brangiau parduoti. […] Žmogus, kuris skolinasi išlaidoms, labai greitai žlugs, o tas, kas jam paskolino, paprastai turės progą apgailėti savo kvailumą.

B šaltinis (Iš Edmundo Berko kalbos Didžiosios Britanijos parlamente 1790 m.)

Prancūzai pasirodė kaip gabiausi pasaulyje griovimo architektai. Per tą itin trumpą laiką jie parvertė ant žemės savo monarchiją, Bažnyčią, kilminguosius, įstatymus, gėrybes, armiją, karinį laivyną, prekybą, menus ir gamintojus. Buvo pavojus neracionalios, […] kruvinos ir tironiškos demokratijos ekscesų imitacijos. Religijoje jų pavyzdžio pavojus kyla ne iš netolerancijos, bet iš ateizmo; kvailo, nenatūraliai amoralaus, priešiško visam žmonijos orumui ir paguodai; o tai, atrodo, Prancūzijoje ilgą laiką buvo įkūnyta, […] ir beveik pripažinta.

C šaltinis (Iš komunistų partijos manifesto, 1848 m.)

Šmėkla klaidžioja po Europą – komunizmo šmėkla. […] Visa ligšiolinių visuomenių istorija buvo klasių kovos istorija. Laisvasis ir vergas, patricijus ir plebėjas, dvarininkas ir baudžiauninkas, cecho meistras ir pameistrys buvo amžiname antagonizme vienas antram […]. Iš žlugusios feodalinės visuomenės gelmių iškilusi šiuolaikinė buržuazinė visuomenė nepanaikino klasių priešingumo. […] Visuomenė skyla į dideles priešiškas stovyklas, į dvi dideles, viena prieš antrą stovinčias klases – buržuaziją ir proletariatą. […] Šiuolaikinė valstybės valdžia tėra komitetas, tvarkąs bendriausius visos buržuazijos klasės reikalus. […] Komunistai savo teoriją gali išreikšti vienu teiginiu: privatinės nuosavybės panaikinimas. Sąžinės ir religijos laisvės idėjos reiškė tik laisvosios konkurencijos viešpatavimą […]. Darbininkai neturi tėvynės. Tegul viešpataujančios klasės dreba prieš komunistinę revoliuciją. Proletarai neturi ko joje prarasti, išskyrus savo grandines. O laimės jie visą pasaulį.

D šaltinis (1991 m. karikatūra)

2017 metų VBE šaltinių dalies komunistų rojaus karikatūra

34. Įvardykite, kurios politinės doktrinos idėjos atsispindi A šaltinyje. Remdamiesi šaltiniu, nurodykite politinį ir ekonominį šios doktrinos bruožą. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Doktrinaliberalizmas.
Politinis
Galimi atsakymai:
laisvė, nepažeidžiant įstatymų, siekti užsibrėžto tikslo;
apriboti valstybės funkcijas.
Ekonominis
Galimi atsakymai:
galimybė konkuruoti gamybos procese;
galimybė konkuruoti kapitalu;
prekybos laisvė;
privačios nuosavybės akcentavimas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

35. Įvardykite, kurios politinės doktrinos idėjos atsispindi B šaltinyje. Remdamiesi šaltiniu, nurodykite politinį ir kultūrinį šios doktrinos bruožą. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Doktrinakonservatizmas.
Politinis
Galimi atsakymai:
šalies politinis stabilumas;
priešiškumas revoliuciniams judėjimams;
monarchijos išsaugojimas.
Kultūrinis
Ištikimybė religijai / tradicijoms.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

36. Įvardykite, kurios politinės doktrinos idėjos atsispindi C šaltinyje. Remdamiesi šaltiniu, nurodykite politinį ir socialinį šios doktrinos bruožą. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Doktrinasocializmas / komunizmas.
Politinis
Galimi atsakymai:
nuolatinė ir neišvengiama klasių kova;
revoliucijos būtinumas;
proletariato iškėlimas;
valdžia tarnauja išnaudotojams.
Socialinis
Galimi atsakymai:
socialinių klasių panaikinimas;
privatinės nuosavybės panaikinimas;
socialinių klasių priešiškumas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

37. Koks požiūris į nuosavybės formas išdėstytas A ir C šaltiniuose? Paaiškinkite, kas lėmė kitokį C šaltinio autorių požiūrį. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Nuosavybės formos
A šaltinyje reikalaujama gerbti privatinę nuosavybę, o C šaltinyje teigiama, kad ji turi būti panaikinta.
Paaiškinimas
Skirtingas požiūris atsirado dėl proletariato išnaudojimo / didžiulės socialinės nelygybės visuomenėje.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

38. Koks požiūris į religiją išdėstytas B ir C šaltiniuose? Paaiškinkite, kas lėmė kitokį C šaltinio autorių požiūrį. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Religijos laisvė
B šaltinyje pasisakoma už religijos laisvę, o C šaltinyje teigiama, kad „religijos laisvės idėjos reiškė tik laisvosios konkurencijos viešpatavimą.“
Paaiškinimas
Skirtingas požiūris atsirado todėl, kad bažnyčia buvo laikoma valdančiųjų įrankiu esamai tvarkai išsaugoti;
Filosofinės šaltinių autorių pažiūros (ateizmas).
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

39. Kokios dvi idėjos išreikštos karikatūroje? Įvardytas idėjas pagrįskite karikatūros detalėmis. (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:
komunizmo žlugimas (pagrindimas – laidotuvės, karsto nešimas);
nesėkminga M. Gorbačiovo politika (pagrindimas – laidoja komunizmą);
komunizmo kūrėjų nuostaba, kad jų idėjos žlugo (pagrindimas – K. Marksas, J. Stalinas, V. Leninas stebisi komunizmo laidotuvėmis).
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas arba nurodytos dvi idėjos. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

40. Dėl kurios politinės ir ekonominės idėjos ignoravimo (A šaltinis) susiklostė karikatūroje pavaizduota situacija? (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Politinė
Žmogaus politinių laisvių / demokratijos ignoravimas.
Ekonominė
Galimi atsakymai:
privatinės nuosavybės ignoravimas;
prekybos laisvės suvaržymas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

41. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, įvertinkite kiekvienos doktrinos reikšmę šiandieninės visuomenės gyvenimui. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Liberalizmas patvirtino konkurencijos reikšmę visuomenės pažangai, skelbė prigimtines žmonių laisves ir teises.
Konservatizmas patvirtino moralinių principų išsaugojimo, tradicijų vertę, evoliucinių pertvarkymų svarbą.
Socializmas parodė valstybinės nuosavybės funkcionavimo neefektyvumą, socialinio teisingumo išryškinimas.
Galimos ir kitos teisingų atsakymų formuluotės. Ar atsakymų turinys yra teisingas, sprendžia egzamino užduoties vertintojai
Pastaba:Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

Į 42–48 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš Antano Smetonos raštų)

Tauta yra ypatingas žmonių organizmas […]. Valstybiškumo sąvoka yra tautai aukščiausia, valstybės sąvoka praneša bažnyčios ir luomų sąvokas […]. Įsisenėjusi valdymo forma – parlamentarizmas – pergyvena didžiausią krizę. […] Seimai tik barasi ir nebepaslenka dirbti. Valdžia, gelbėdama valstybės vairą, apsilenkia su konstitucijos dėsniais. […]. Nėra laisvės be autoriteto, be jos ribų. […] Tai mums primena istoringasis gruodžio 17 dienos įvykis. Prezidentas tuomet pasiėmė atsakomybę pertvarkyti valdymo formą tautiška linkme. […] Liberalų skelbiama lygybė, kad politikoje profesoriaus balsas sveriąs tiek, kiek jo tarno balsas. Tai juk didžiausia nelygybė. Ir žmonių tarpe turi būti atranka.
Priešingas liberalizmui sąjūdis pasirodė trejopas: socialistiškai komunistiškas, fašistiškas ir autoritetiškas, dar neišryškėjęs jokia ypatinga doktrina. Materialistiškas socializmas, Karolio Markso pažiūromis grįstas, siekia pašalinti privatinę nuosavybę. Juo sekdama Sovietų Rusija tvarkosi. […] Nacionalsocializmas skelbia fantastišką rasės teoriją, […] yra kilęs Vokietijoje sąjūdis prieš žydus. […] Atsirado fašizmo idėja; netrukus bus dešimt metų, kaip Italija valdosi jo principais. Tautininkų sąjungai patinka dabartinė Italijos politinė tvarka. […] Iš Italijos galima daug pasimokyti, be jąja sekte sekti negalima. […] Komunizmas Rusijoje iš Maskvos siekė patvinti visame pasaulyje. […] Nacionalizmo tautiškumas siekia ne tik atgauti prarastąsias kare Vokietijos žemes, bet dar pasiimti žemių į rytus iš Pabaltijo ir toliau iš Rusijos.

B šaltinis (Iš Kazio Griniaus atsiminimų)

Nors aš tokių aukštų tarnybų niekad nemėgdavau […], bet, demokratiškai savo žmonių grupės išrinktas, dėl principo sutikau tą vietą užimti […]. Lenino ir Trockio sistema nesiskiria nuo caro Aleksandro III sistemos, […] atsigavę rusai, kaip ir vokiečiai […], grįžtų vėl prie savo senųjų tradicijų ir Lietuva nuo jų gautų tų pačių priemonių, kaip ir XIX šimtmety. Lenino-Trockio ir Musolinio valdymai dar per trumpi yra, kad galima būtų tą sistemą pavyzdžiu kitiems statyti […]. Turime demokratinę tvarką, ja ir naudokimės, ją tobulinkime, mokykimės ja eidami valdytis, nepasiduokime revoliucijai iš dešinės […]. Lietuviams reikia visokiais būdais rūpintis, kad visokie smurtai su žydais nepasikartotų, nes nuo jų galų gale gali nukentėti mūsų valstybė ir tauta […]. Reikia apkaltinti valstiečių liaudininkų ir
socialdemokratų Vyriausybę, kuri buvo neryžtinga ir nesiėmė priemonių laiku užgniaužti sąmokslą.

C šaltinis (Iš Aleksandro Stulginskio kalbos Steigiamajame seime)

Mūsų priešininkų buvo skelbiama pasauliui, jog lietuviuose nesą jokios politinės sąmonės, kad Lietuva – kažin koks tautų mišinys, kuriame nežinia kuriai turėtų priderėt vadovaujamos rolės. Rinkimuos dalyvavo daugiau kaip 90 nuošimčių piliečių, […] paaiškėjo partijų ir srovių diferenciacija. Vadinasi, žmonėse esama išsivysčiusios politinės sąmonės. […] Pilietinių teisių ir pareigų pamatus padės mūsų Valstybės konstitucija. Ji turės būt perdėm demokratinga, kaip ir visas mūsų kraštas, jame šeimininkaus pati tauta per renkamuosius atstovus. Lietuva turės būt savo Valstybės forma demokratinė respublika. […] Norintieji dirbt žemės, bežemiai ir mažažemiai, pirmoj eilėj kariškiai, galės likt savarankiais ūkininkais. […] Darbininkas […] turės būt ne pramonės vergas, bet jos dalininkas. Mokslas turi būti prieinamas ne tik didžiūnų rūmams, bet ir kaimų bakūžėm. […] Palaikydama Tautų Sąjungos idėjos įvykdymą, visuotinį nusiginklavimą, vyriausiojo teismo tautų kivirčam rišt steigimą, Lietuva nori su visom tautom, o ypač su kaimynėm, gyvent geriausiuos santykiuos.

D šaltinis (1938 m. karikatūra „Miręs parlamentarizmas“)

2017 VBE D šaltinio 1938 m. karikatūra Miręs parlamentarizmas

42. A. Smetona (A šaltinis) teigia: „Valstybiškumo sąvoka yra tautai aukščiausia.“ Paaiškinkite šio teiginio esmę. (1 taškas)

Teisingas atsakymas

A. Smetona nurodo, jog tautos išsaugojimui yra būtina valstybė.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas teisingas atsakymas.

43. Kokius demokratinio ir totalitarinio valdymo būdų trūkumus nurodo A. Smetona (A šaltinis)? Paaiškinkite, kodėl jis pirmenybę teikia autoritarizmui. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Demokratinio – šį valdymo būdą kritikuoja dėl partinių vaidų.
Totalitarinio – šį valdymo būdą kritikuoja dėl prievartos ir smurto įsigalėjimo valstybėje, dėl rasizmo, privatinės nuosavybės panaikinimo.
Paaiškinimas
Autoritarizmui jis teikia pirmenybę dėl valstybinių interesų suvokimo.
Autoritarizmui jis teikia pirmenybę dėl istorinės patirties (Italija)
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

44. Kokiais dviem vidaus politikos principais siūlo vadovautis K. Grinius (B šaltinis)? (2 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Demokratiniu valdymu ir jos saugojimu.
2. Prievartos nenaudojimu / tautinės santaikos užtikrinimas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

45. Nurodykite po vieną ekonominį ir politinį uždavinį, kuriuos iškėlė A. Stulginskis (C šaltinis). (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Ekonominis
Suteikti žemės valstiečiams ir sudaryti geras sąlygas jiems ūkininkauti. Darbininkas turėtų gauti didesnes teises įmonėse.
Politinis
Valdžios renkamumo užtikrinimas / demokratijos išsaugojimas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

46. Remdamiesi šaltiniais, paaiškinkite, kaip prezidentai apibūdina Lietuvos galimybes tarptautinėje politikoje. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

A. Smetona teigia, kad Lietuvai gali būti palanki Italijos įtaka / gresia nacių Vokietijos ir sovietų Rusijos ekspansijos pavojus.
K. Grinius teigia, kad Lietuvai pavojinga sekti Musolinio / Lenino-Trockio socialiniais eksperimentais.
A. Stulginskis teigia, kad Lietuvai reikėtų palaikyti gerus santykius su kaimyninėmis valstybėmis / remti Tautų Sąjungos veiklą (palaikyti visuotinį nusiginklavimą).
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

47. Kokios dvi idėjos išreikštos karikatūroje? Įvardytas idėjas pagrįskite karikatūros detalėmis. (2 taškai)
Teisingas atsakymas

1. Tautininkų sąjungos autoriteto iškėlimas.
Pagrindimas – tautininkai prilyginami žvaigždėms, užrašas „Autoritetas“.
2. Opozicinės partijos nušalintos nuo dalyvavimo valstybės valdyme / autoritarizmo įtvirtinimas ir parlamentarizmo sunaikinimas.
Pagrindimas – politinės partijos stovi nuošalyje
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas arba nurodytos dvi idėjos. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

48. Remdamiesi šaltiniais, išskirkite po vieną vidaus ir užsienio politikos prezidentų minimą nuostatą ir įvertinkite jų reikšmę šiandieninei Lietuvai. (4 taškai)

Teisingas atsakymas

Demokratijos išsaugojimas. Tik demokratinis valdymas gali užtikrinti valstybės pažangą.
Valstybės tarptautinis saugumas. Lietuvos tarptautinė padėtis yra pavojinga, todėl būtina rūpintis saugumu.
Galimos ir kitos teisingų atsakymų formuluotės. Ar atsakymų turinys yra teisingas, sprendžia egzamino užduoties vertintojai.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateikta viena teisinga nuostata. 2 taškai skiriami už teisingą nuostatą ir jos įvertinimas arba dvi teisingas nuostatas (be įvertinimo). 3 taškai skiriami, kai pateiktos dvi teisingos nuostatos ir vienas įvertinimas. 4 taškai skiriami, kai pateikti visi keturi teisingi atsakymai.

Į 49–55 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš 1918 m. JAV prezidento Vudro Vilsono „Keturiolikos punktų“ taikos programos)

I. Atviros taikos derybos, po kurių neturi būti jokių slaptų tarptautinių susitarimų, o diplomatija ateityje turi veikti atvirai ir viešai. […] VI. Kariuomenės išvedimas iš visos rusų teritorijos ir toks visų Rusijos problemų sureguliavimas, kuris garantuos visišką ir laisvą kitų pasaulio tautų
bendradarbiavimą, leis netrukdomai ir nevaržomai priimti laisvus jų politinės raidos ir nacionalinės politikos sprendimus ir garantuos Rusijos džiaugsmingą priėmimą į laisvų tautų bendriją, esant tokiam valdymui, kokį ji pati išsirinks […].
VIII. Visa Prancūzijos teritorija turi būti išvaduota ir užimtos jos sritys sugrąžintos, o skriauda, kurią Prancūzijai padarė Prūsija 1871 m. […], turi būti ištaisyta […].
X. Austrijos-Vengrijos tautoms […] reikia suteikti visas laisvos autonominės raidos galimybes.
XIII. Turi būti sukurta nepriklausoma lenkų valstybė, kuri jungtų teritorijas, neginčijamai apgyvendintas vien lenkų […].
XIV. Ypatinga sutartimi turi būti įkurta visuotinė tautų asociacija, kuri suteiktų tiek didelėms, tiek mažoms valstybėms politinės nepriklausomybės ir teritorinio neliečiamumo abipusiai naudingas ir vienodas garantijas

B šaltinis (Iš Didžiosios Britanijos premjero D. Loido Džordžo kalbos)

Atgimusios tautos kėlėsi iš savo kapų besotės ir alkanos, po ilgo pasninko savo vergovės požemiuose, […] tos tautos graibstė, kas arčiausia, dar nenusimetusios numirėlio apdaro […]. Tos tautos – tikėkite manimi – yra dar didesnės imperialistės negu Anglija ar Prancūzija, didesnės net už Jungtines Amerikos Valstijas. Man tai ypač skaudu kaip žmogui, kuris visą gyvenimą kovojo už mažų tautų laisvę. […] Britų tauta nesirengia veltis į ginčus, kurie gali kilti dėl Lenkijos ar Aukštutinės Silezijos miesto Dancigo. Britams atrodo, kad to Europos kampelio gyventojai yra nepastovaus būdo ir lengvai įaudrinami; jie bet kurią akimirką gali kibti vieni kitiems į atlapus, ir bus labai sunku nustatyti, kas tame kivirče teisus, o kas ne.

C šaltinis (1919 m. karikatūra „Burbulų pūtimas“)

2017 VBE C šaltinio 1919 m. karikatūra Burbulų pūtimas

D šaltinis (Europa po Pirmojo pasaulinio karo)

2017 metų valstybinio brandos egzamino Europos po Pirmojo pasaulinio karo žemėlapis šaltinių dalis

49. Nurodykite tris tarptautinių santykių principus, kuriuos iškėlė V. Vilsonas (A šaltinis). Paaiškinkite, koks buvo šių principų pagrindinis tikslas. (4 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Atvira / vieša diplomatija.
2. Tautų apsisprendimas kurti nepriklausomas valstybes. / Leidimas susikurti nepriklausomoms valstybėms.
3. Kolektyvinis saugumas (įkurti tarptautinę organizaciją).
Paaiškinimas
Pagrindinis šių principų tikslas buvo užtikrinti Europoje taiką / stabilumą.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai. 4 taškai skiriami, kai pateikti keturi teisingi atsakymai.

50. Kokių dviejų pasikeitimų V. Vilsonas tikėjosi Rusijoje (A šaltinis)? (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Turėjo būti išvesta vokiečių kariuomenė. / Konfliktai turėjo būti sprendžiami taikiu būdu.
Rusijos teritorijoje turėjo būti užtikrintas tautų apsisprendimo principas.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

51. Paaiškinkite, kuo buvo panašūs ir kuo skyrėsi V. Vilsono siūlymai, sprendžiant Austrijos-Vengrijos ir Lenkijos problemas (A šaltinis). (2 taškai)

Teisingas atsakymas

Panašumas – buvo taikoma tautų apsisprendimo teisė / teigiama, kad tautoms reikia suteikti daugiau laisvės.
Skirtumas – Austrijos-Vengrijos tautoms buvo reikalaujama suteikti autonomines teises, o Lenkijai – nepriklausomybę.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai.

52. Nurodykite dvi D. Loido Džordžo kalboje išsakytas mintis (B šaltinis). Paaiškinkite, kodėl jis abejojo „atgimusiomis tautomis“. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Idėjos
Tautų konfliktiškumas ir tik savų interesų paisymas.
Britai nesikiša į tarptautinius konfliktus.
Paaiškinimas – D. Loidas Džordžas pernelyg sureikšmino mažų tautų konfliktiškumą ir abejojo konfliktų išsprendimo galimybėmis.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

53. Kokios trys idėjos išreikštos karikatūroje? Įvardytas idėjas pagrįskite karikatūros detalėmis. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

Galimi atsakymai:
Tautų Sąjungos sureikšminimas (pagrindimas – Tautų Sąjunga vaizduojama kaip burbulas).
Idealistinis / naivus požiūris į esamas Europos problemas (pagrindimas – dubuo su burbulais).
Vilsono įsitikinimas savo idėjų teisingumu (pagrindimas – tikisi išspręsti daug kilusių problemų (burbulai).
Tautų Sąjunga – vienas iš idealistinių burbulų / viena iš idealistinių idėjų (ant dubens parašyta „idealizmas“).
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

54. Įvardykite teritorijas, kurios žemėlapyje pažymėtos skaičiais 1, 2 ir 3. Nurodykite, kurios valstybės konfliktavo dėl šių teritorijų. (3 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Lenkų (Gdansko) koridorius. Valstybės Vokietija ir Lenkija.
2. Klaipėdos kraštas. Valstybės Vokietija / Prancūzija ir Lietuva.
3. Vilniaus kraštas. Valstybės Lietuva ir Lenkija.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas arba įvardijamos trys teritorijos. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

55. Įvardykite tris priežastis, kodėl Europoje sunkiai sekėsi įgyvendinti V. Vilsono taikos programą. Atsakymus pagrįskite (3 taškai)

Teisingas atsakymas

1. Dėl skirtingų tautų interesų (nacionalizmo) kilo ilgalaikiai teritoriniai konfliktai (sudėtinga buvo nustatyti valstybių sienas).
2. Silpnos Tautų Sąjungos galios neleido efektyviai užtikrinti taikos pasaulyje.
3. Dėl demokratijos valdymo tradicijos nebuvimo (ypač Rytų Europoje) ilgainiui įsitvirtino diktatūrinis / autoritarinis valdymas.
4. Naujų ideologijų (fašizmas, nacizmas, bolševizmas) atsiradimas kėlė įtampą tarp tautų.
Galimos ir kitos teisingų atsakymų formuluotės. Ar atsakymų turinys yra teisingas, sprendžia egzamino užduoties vertintojai.
Pastaba: Taškas skiriamas, kai pateiktas vienas teisingas atsakymas arba nurodytos trys priežastys. 2 taškai skiriami, kai pateikti du teisingi atsakymai. 3 taškai skiriami, kai pateikti trys teisingi atsakymai.

Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums