2016 m. pakartotinė istorijos egzamino sesija

01. Kas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę skelbti referendumą įstatymo nustatytais atvejais?

 

 

 

 

02. Kas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką?

 

 

 

 

03. Kas pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnį „[…] turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“?

 

 

 

 

04. Kada Lietuvoje buvo sukurtas ir platinamas šis atvirukas?

2016 m. pakartotinės sesijos atvirukas Vilniui vaduoti sąjunga

 

 

 

 

05. Lietuva įsivedė eurą, nes tai padaryti įsipareigojo stodama į:

 

 

 

 

06. Kam atiteko didžiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorijos dalis po Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimų?

 

 

 

 

07. Ko Lietuvoje siekta 1830–1831 m. sukilimu?

 

 

 

 

08. Koks buvo 1863–1864 m. sukilimo Lietuvoje padarinys?

 

 

 

 

09. Kaip vadintas Ragainėje ir Tilžėje pradėtas leisti pirmasis mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis lietuvių laikraštis lotyniškais rašmenimis?

 

 

 

 

10. Kas paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą, kuriame deklaruota: „[…] kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo m. 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą,
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje […]“?

 

 

 

 

11. Kokį poveikį pramonės perversmas turėjo Europos šalyse?

 

 

 

 

12. Koks naujas energijos šaltinis pradėtas naudoti Anglijoje per pramonės perversmą?

 

 

 

 

13. Kurios žmonių grupės interesus išreiškė XIX a. atsiradusi socializmo ideologija?

 

 

 

 

14. Kontūriniame žemėlapyje pavaizduotos Europos valstybių sienos prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Kuriuo skaičiumi pažymėtos valstybės nebeliko, pasibaigus šiam karui?2016 m. pakartotinės sesijos žemėlapis prieš Pirmąjį pasaulinį karą klausimas kurios iš šalių neliko

 

 

 

 

15. Kokia buvo viena iš Pirmojo pasaulinio karo priežasčių?

 

 

 

 

16. Kurio architektūros stiliaus yra ši pilis?2016 m. pakartotinės sesijos Loarės pilis klausimas architektūros stilius
Loarės pilis, Ispanija (1070 m.)

 

 

 

 

17. Kurioje eilutėje išvardytos abi asmenybės priskiriamos Renesanso epochai?

 

 

 

 

18. XVI a. pradžios medžio raižinyje pavaizduotas tuo metu paplitęs reiškinys. Kuri sąvoka tiksliausiai įvardija tą reiškinį?2016 m. pakartotinės sesijos 18 testinio klausimas. Medžio raižinyje pavaizduota indulgencija

 

 

 

 

19. Kuri iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfesinių arba etninių grupių išpažino islamą?

 

 

 

 

20. Kuris teiginys tinka klasicizmo stiliui apibūdinti?

 

 

 

 

21. Kurį reiškinį galima laikyti Renesanso susiformavimo Italijoje prielaida?

 

 

 

 

22. Pažymint „Lituanikos“ skrydžio dešimties metų sukaktį, skulptorius Bronius Pundzius Puntuko akmenyje iškalė lakūnų bareljefą. Kuriuo laikotarpiu jis sukūrė šį paminklą?2016 m. pakartotinės sesijos 22 testinio klausimo Lituanicos lakūnų bareljefas

 

 

 

 

23. Kurį teiginį patvirtina statistiniai duomenys apie pagrindinių Vokietijos partijų gautus balsus per rinkimus į Reichstagą?
2016 m. pakartotinės sesijos 23 testinis klausimas. Reichstago rinkimų rezultatai

 

 

 

 

24. Kaip vadinama sovietų Lietuvoje vykdyta prieš religiją nukreipta politika?

 

 

 

 

25. Kas paskelbė dokumentą, kurio pradžioje deklaruota: „LIETUVIŲ TAUTA, užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse, vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, kad savo tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai bendradarbiaudama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą. Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų vardan skelbiama ši LIETUVIŲ CHARTA“?

 

 

 

 


Radote klaidą? Pažymėkite tikslią teksto vietą ir spauskite Ctrl+Enter klavišų kombinaciją, norėdami apie ją informuoti.

© 2014-2023 Istorijai.lt

Pin It on Pinterest

Eiti prie įrankių juostos

Pranešti apie klaidą

Ši teksto iškarpa bus pateikta mums